Gdańsk: Modernizacja Budynku szkoły. Etap IV- remont skrzydła pianistycznego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st.w im.F. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3
Numer ogłoszenia: 285752 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235588 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego, ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3209950, faks 58 3209950.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: publiczna szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Budynku szkoły. Etap IV- remont skrzydła pianistycznego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st.w im.F. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja Budynku szkoły. Etap IV- remont skrzydła pianistycznego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st.w im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 II/2037/P2/2012. Poprawa warunków funkcjonowania szkoły artystycznej poprzez usunięcie znajdujących się w posadzkach toksyn powodujących zagrożenie życia i zdrowia uczniów, pracowników i gości, wykonanie nowych posadzek, remont 1 sanitariatu i wymiana stolarki drzwiowej. Dostosowanie skrzydła pianistycznego budynku do obowiązujących przepisów w szczególności prawa budowlanego. Szczegółowy zakres prac i warunki wykonania oraz odbioru robót zostały umieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze prac, kosztorysie nakładczym, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w rzucie budowlanym sanitariatu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.08-8, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.42.00.00-7, 45.33.22.00-5, 60.10.00.09-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143495,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ