Stypendia programu Młoda Polska

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry ogła­sza nabór wnio­sków do VIII edy­cji pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go „MŁODA POL­SKA” na rok 2011.

„Młoda Pol­ska” to pro­gram prze­zna­czo­ny dla mło­dych (do 35 roku życia) ar­ty­stów mu­zy­ków, fil­mow­ców, fo­to­gra­fi­ków, sztuk wi­zu­al­nych, te­atru, tańca, li­te­ra­tów oraz kry­ty­ków le­gi­ty­mu­ją­cych się wy­bit­ny­mi osią­gnię­cia­mi. Sty­pen­dia przy­zna­wa­ne są w dro­dze kon­kur­su.

Wnio­ski wraz z wy­ma­ga­ny­mi za­łącz­ni­ka­mi na­le­ży prze­słać pocz­tą lub zło­żyć w Na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry ul. Se­na­tor­ska 12, 00-​082 War­sza­wa,
do dnia 15 paź­dzier­ni­ka (pią­tek) 2010 roku. http://nck.pl/index/viewCategory/id/233/permalink/mloda-polska/type/article/mode/news

Makroregionalne przesłuchania CEA

W tym roku szkolnym Centrum Edukacji Artystycznej zaplanowało obowiązkowe przesłuchania uczniów klas IV i V szkół muzycznych I st. oraz zespołów kameralnych szkół muzycznych II st. Eliminacje szkolne przeprowadzone będą do końca listopada bieżącego roku. Znane są już także terminy przesłuchań makroregionalnych:

 • skrzypce, altówka: 7-8 stycznia 2011 r. ZSM Toruń
 • wiolonczela, kontrabas: 13-14 stycznia 2011 r. PSM I i II st. Inowrocław
 • gitary, zespoły gitarowe: 12 stycznia 2011 r. PSM I st. Białogard
 • fortepian: 10-11 stycznia 2011 r. PSM I i II st. Szczecinek
 • akordeon i zespoły akordeonowe: 10 stycznia 2011 r. PSM I st. Szczecin
 • instrumenty dęte drewniane: 12-13 stycznia 2011 r., OSM I i II st. Szczecin
 • instrumenty dęte blaszane 7 stycznia 2011 r. SM I i II st. Gdynia
 • zespoły kameralne dęte II st. 13 stycznia 2011 r. ZSM Koszalin
 • zespoły kameralne II st. 12 stycznia 2011 r. ZSM Gdańsk-Wrzeszcz
 • przesłuchania zespołów perkusyjnych 25-28 listopada 2010 r., PZSM Bydgoszcz

I Pommorski Konkurs Orkiestr Szkół Muzycznych I st.

13 kwietnia 2011 r. w Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu zostanie zorganizowany I Pomorski Konkurs Orkiestr Szkół Muzycznych I st. Ma on na celu propagowanie muzykowania zespołowego na poziomie dużych (12-30 osobowych) zespołów instrumentalnych grających pod kierunkiem nauczyciela-dyrygenta. Informacje szczegółowe można uzyskać u wicedyrektora d/s muzycznych naszej szkoły.

Kalendarz pracy szkoły

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY – 2010/2011

SEMESTR I

data treść odpowiedzialni
30.08 poniedziałek Egzaminy poprawkowe i wstępne

13.00 – Zebranie kierowników sekcji

E. Bisewska

A. Wilde

31.08 wtorek 10.00 – Organizacyjna Rada Pedagogiczna K. Poznańska
1.09 środa 9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – I st.

9.30 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – II st.

K. Poznańska
15.09 środa Ostateczny termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu i projektu planu rozwoju zawodowego
16.09 czwartek

17.00

Spotkanie rodziców kl. I-VI z dyrekcją szkoły oraz z wychowawcami. Wybory do Rady Rodziców. K. Poznańska

Wychowawcy

17.09 Piątek

17.00

Spotkanie rodziców kl. VII-XII z dyrekcją szkoły oraz z wychowawcami. Wybory do Rady Rodziców.

Ostateczny termin wypełniania dokumentacji szkolnej oraz indywidualnych planów nauczania (dzienniki, rozkłady nauczania, wymagania edukacyjne)

K. Poznańska

Wychowawcy

wszyscy naucz.

23.09 czwartek Plenarne zebranie Rady Rodziców K Poznańska
24.09 piątek Ostateczny termin zgłaszania uczniów do eliminacji do koncertu z orkiestrą Kierownicy sekcji
01.10 piątek 10.00 Eliminacje do koncertu solistów z orkiestrą szkolną A. Wilde,

L. Chodzińska

M. Trzebniak

J. Mikołajczyk

dyrygent orkiesty OSM II s

07.10 czwartek 7-17.10.2010 – Brema
12.10 wtorek 11.00 Koncert dla klas I-III
13.10 środa 10.00 Koncert dla przedszkoli L. Chodzińska
14.10 czwartek Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny
22.10 piątek 17.00 – Dyżur nauczycieli nauczyciele sekcji teorii i ogólnok.
26.10 wtorek 10.00 – 13.00 Wykład i lekcja otwarta prof. K. Jureckiej sala kameralna
09.11 wtorek 9 – 13.11 – Wyjazd solistów na koncert z orkiestrą Filharmonii Podlaskiej do Białegostoku
10.11 środa Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości J. Kłosowski
11.11 czwartek Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny
15.11 poniedziałek listopad – próbne egzaminy maturalne – terminy do ust.
16.11 wtorek 11.00 Koncert dla klas I-III
17.11 środa 10.00 Koncert dla przedszkoli J. Mikołajczyk

M. Kalinowska

19.11 piątek 17.00 Dyżur nauczycieli wszyscy nauczyciele
22.11 poniedziałek Szkolny etap przesłuchań klas IV/V I st. Kierownicy sekcji
23.11 wtorek Szkolny etap przesłuchań klas IV/V I st.

Szkolny etap przesłuchań zespołów kameralnych klas IV/V II st.

Kierownicy sekcji
24.11 środa Szkolny etap przesłuchań klas IV/V I st. Kierownicy sekcji
25.11 czwartek Szkolny etap przesłuchań klas IV/V I st. Kierownicy sekcji
26.11 piątek Szkolny etap przesłuchań klas IV/V I st. Kierownicy sekcji
29.11 poniedziałek 17.00 CHOPINIANA W SZKOLE BALETOWEJ S. Janiak
03.12 piątek Egzaminy semestralne Kierownicy sekcji
06.12 poniedziałek Egzaminy semestralne Kierownicy sekcji
07.12 wtorek Egzaminy semestralne Kierownicy sekcji
08.12 środa Egzaminy semestralne Kierownicy sekcji
09.12 czwartek Egzaminy semestralne Kierownicy sekcji
10.12 piątek Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice
11.12 sobota Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice
13.12 poniedziałek Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice
14.12 wtorek Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice
15.12 środa Próby orkiestry przed koncertem na Politechnice
16.12 czwartek Koncert orkiestry szkolnej na Politechnice Gdańskiej
17.12 piątek 17.00 – Wywiadówka

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen semestralnych a szczególnie zagrożeń

Wszyscy nauczyciele
20.12 poniedziałek Wysłanie zagrożeń

Próby przed koncertem kolęd

21.12 wtorek Próby przed koncertem kolęd

16.00 Koncert kolęd

Po koncercie spotkanie opłatkowe całej szkoły

23.12 czwartek Zimowa przerwa świąteczna 23.12.09 – 1.01.2010
11.01 wtorek Ostateczne wystawienie ocen semestralnych (także w dzienniku internetowym) wszyscy nauczyciele
13.01 czwartek 10.00 – Klasyfikacyjna, plenarna rada pedagogiczna. K. Poznańska
14.01 piątek 17.00 – Wywiadówka semestralna K. Poznańska
17.01 poniedziałek Ferie zimowe 17.01 – 30.01
SEMESTR II
15.02 wtorek 11.00 Koncert dla klas I-III
16.02 środa 10.00 Koncert dla przedszkoli sekcja fortepianu
21.02 poniedziałek Próby orkiestry
22.02 wtorek Próby orkiestry
23.02 środa Próby orkiestry
24.02 czwartek Próby orkiestry
26.02 sobota Makroregionalne przesłuchania zespołów kameralnych SM II st. K. Sperski

A. Prabucka-Firlej

4.03 piątek Koncert solistów z orkiestrą szkolną
9.03 środa DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
18.03 piątek KONIEC ZAJĘĆ KL. XII

Posiedzenie komisji egzam. dopuszczającej do egzaminów dyplomowych

17.00 – Wywiadówka dla kl. VI, IX, XII + dyżur dla wszystkich nauczycieli

K. Poznańska
19.03 sobota Regionalny konkurs solfeżowy dla SM II st. H. Lauer
28.03 poniedziałek 28.03 –20.04.2011 EGZAMINY DYPLOMOWE

Egzamin dyplomowy z historii muzyki

A. Wilde
29.03 wtorek Egzamin dyplomowy z historii muzyki
30.03 środa Egzamin dyplomowy z historii muzyki
5.04 wtorek Sprawdzian kl. VI E. Bisewska
12.04 wtorek Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna E. Bisewska
13.04 środa Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno-przyrodnicza E. Bisewska
14.04 czwartek REKOLEKCJE

Egzamin gimnazjalny – cz. język obcy

E. Bisewska
15.04 piątek REKOLEKCJE
16.04 sobota REKOLEKCJE

Kurs przygotowawczy do egzaminów wstępnych do SM II st.

17.04 niedziela
18.04 poniedziałek perkusja L. Chodzińska
19.04 wtorek Egzamin poprawkowy z historii muzyki A. Wilde
20.04 Środa Podsumowanie egzaminów dyplomowych

Dyżur nauczycieli – godz.17.00

K.Poznańska

wszyscy nauczyciele

21.04 czwartek Wiosenna przerwa świąteczna 21-26 kwietnia
22.04 piątek Wielki piątek
23.04 sobota Wielka sobota
24.04 niedziela WIELKANOC
25.04 poniedziałek przerwa świąteczna
26.04 wtorek przerwa świąteczna
1.05 niedziela Dzień wolny – Święto Pracy
2.05 poniedziałek Dzień wolny
3.05 wtorek Dzień wolny – Święto Konstytucji Trzeciego Maja
4.05 środa Matura – język polski E. Bisewska
5.05 czwartek Matura – matematyka E. Bisewska
6.05 piątek Matura – język obcy E. Bisewska
16.05 poniedziałek Lekcje przygotowawcze do egzaminów wstępnych –I kl A. Grabowska

A. Fedyniak-Kołodziej

17.05 wtorek Lekcje przygotowawcze do egzaminów wstępnych –I kl A. Grabowska

A. Fedyniak-Kołodziej

18.05 środa Lekcje przygotowawcze do egzaminów wstępnych –I kl A. Grabowska

A. Fedyniak-Kołodziej

19.05 czwartek PODANIE PROPOZYCJI OCEN I ZAGROŻEŃ

Egzaminy wstępne do klasy I

A. Wilde

wszyscy naucz.

20,05 piątek Egzaminy wstępne do klasy I

17.00 – Wywiadówka

A. Wilde

wszyscy naucz.

23.05 poniedziałek Klasa VI – egzaminy końcowe/wstępne z instrumentów Kierownicy sekcji
24.05 wtorek Egzamin wstępny do II st. z instrumentów – inne szkoły

Egzamin wstępny do II st. – rytmika

H. Lauer
25.05 środa Egzamin wstępny z kształcenia słuchu – z innych szkół H. Lauer
26.05 czwartek Klasa VI – egzamin wstępny z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych do II st. – nasza szkoła H. Lauer
27.05 piątek Posiedzenie komisji rekrutacyjnej K. Poznańska
30.05 poniedziałek Egzaminy końcowe z instrumentów i rytmiki Kierownicy sekcji
31.05 wtorek Egzaminy końcowe z instrumentów i rytmiki Kierownicy sekcji
1.06 środa Egzaminy końcowe z instrumentów i rytmiki Kierownicy sekcji
2.06 czwartek Egzaminy końcowe z instrumentów i rytmiki Kierownicy sekcji
3.06 piątek Egzaminy końcowe z instrumentów i rytmiki Kierownicy sekcji
10.06 piątek Pożegnanie dyplomantów – koncert
15.06 środa OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIANIA OCEN
17.06 piątek 10.00 Plenarna Rada Pedagogiczna
20.06 poniedziałek Zakończenie roku szkolnego kl. VI
21.06 wtorek Podpisywanie arkuszy, zdawanie dokumentacji szkolnej
22.06 środa ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Rada Sprawozdawcza

K. Poznańska
23.06 czwartek Boże Ciało
24.06 piątek Kursy skrzypcowe (Kulka) i pianistyczne (Orłowiecki)
30.06 czwartek Ogólnopolski kurs historii muzyki 30.06 – 5.07 A. Wilde

Wakacje

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wspaniałego wypoczynku wakacyjnego. Nauczyciele spotkają się na radzie pedagogicznej dopiero 31 sierpnia o godz. 10.00 Egzaminy poprawkowe oraz klasyfikacyjne odbędą się 30 lub 31 sierpnia wg odrębnego harmonogramu.

Zmiana programu kursu

Na prośbę jednego z wykładowców dokonaliśmy drobnej korekty planu kursu. Aktualna wersja jest dostępna na naszej stronie. Zmiany dotyczą terminów wykładów prof. Macieja Gołąba i dr Bogusława Raby, a także czasu dyskusji metodycznej oraz konsultacji z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych. Czas wolny w sobotnie popołudnie przeznaczony jest na wspólne zwiedzanie Gdańska. Naszym przewodnikiem będzie znakomity znawca gdańskiej historii (również tej muzycznej), autor wielu książek o Gdańsku, prof. Andrzej Januszajtis.

Informacje o kursie

Już za kilka dni rozpocznie się kolejny kurs dla nauczycieli historii muzyki. Cieszy ogromnie fakt, że zapowiedziało się w tym roku więcej niż zwykle osób. Kilku kursantów przyjedzie z osobami towarzyszącymi. Muszę niestety z góry przeprosić wszystkich gości za trudniejsze niż kiedykolwiek warunki organizacyjne. Wiążą się one z rozpoczynającym się w naszej szkole dużym remontem. Aby zdążyć z przetargami i  robotami remontowymi musieliśmy skrócić czas odbywających się w naszej szkole kursów. Dlatego spotkanie nauczycieli historii muzyki nakłada się częściowo na kurs pianistyczny i skrzypcowy. Zajęcia będziemy odbywać w sali kameralnej a w bursie będzie znacznie, znacznie ciaśniej.  Być może nie będziemy mogli, tak jak do tej pory bywało, wybierać pokoi czy spełnić wszystkich Państwa życzeń dotyczących zakwaterowania. Prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość.

Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2009/2010 odbędzie się w piątek 25 czerwca 2010 r. o godz. 12.00 Dzienniki lekcyjne nauczycieli instrumentalistów oraz z sekcji teorii muzyki prosimy składać do pokoju nr 1 w korytarzu pianistycznym.

Zakończenie roku

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 25 czerwca 2010 r. o godz. 9.00 na sali koncertowej szkoły. Poprzedzona zostanie Mszą Świętą odprawioną w kościele św. Jakuba o godz. 8.00. Zakończenie roku szkolnego dla klas szóstych odbędzie się 23 czerwca 2010 r. o godz. 17.00

Podział klas pierwszych na zajęciach z rytmiki w roku szkolnym 2010/2011

Klasa I a

Grupa I mgr Elżbieta Grabowska

 1. Balczunas Julia (skrz. Jakubowska)
 2. Bąbelek Ida  (kl. Pappelbaum)
 3. Czajka Stanisław  (wiol. Śmiszek-Wesołowska)
 4. Dobrowolska Julia (fort. Płaszczewska)
 5. Juras Jagna Maria (skrz. Szlązak)
 6. Mateja Mateusz (skrz. Olf-Keszkowska)
 7. Mawrandza Oliwia (skrz. Olf-Keszkowska)
 8. Nowakowski Ireneusz (skrz. Szlązak)
 9. Syrkowska Dominika (git. Ocieszak)
 10. Tynda Zuzanna (skrz. Mikołajczyk)
 11. Uziałko Małgorzata (fort. Włodarczyk)

Wymagane podręczniki i zeszyty w grupie pani Grabowskiej:

Maria Wacholtz – Solfeż elementarny do klasy I, wyd. Triangiel

Anna Wacławczyk – Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci do klasy I, wyd. Halegg

dwa zeszyty w pięciolinię – duża lub średnia szerokość pięciolinii

Grupa II mgr Monika Pestka

 1. Gwardyś Amelia (fort. Boniecka)
 2. Gwardyś Lena (fort. Boniecka)
 3. Kiełkucki Maciej (git. Matysek)
 4. Konicer Izabella (wiol. Sperski)
 5. Koperski Filip (fort. Tokarska)
 6. Lejderman Nela (skrz. Kacprzak)
 7. Marczewska Karolina (fort. Płaszczewska)
 8. Model Aleksandra (skrz. Jakubowska)
 9. Szymański Piotr (tr. Hewelt)

Klasa I b

Grupa I Barbara Zeidler

 1. Buja Natasza (fort. Szurek)
 2. Hudeman Tamara (skrz. Olf-Keszkowska)
 3. Kraszewski Mateusz (kl. Pappelbaum)
 4. Lampkowski Marcel (róg Chodzińska)
 5. Maciejowska Kasia (fl. Wocianiec)
 6. Maćko Magdalena (wiol. Śmiszek-Wesołowska)
 7. Protasewicz Amelia (git. Rudnicka)
 8. Szmelter Nela (git. Matysek)
 9. Tarnowska Beata (skrz. Jakubowska)

Grupa II Monika Pestka

 1. Braun Anna (fort. Włodarczyk)
 2. Czerwiński Piotr (git. Ocieszak)
 3. Dobrzyńska Aleksandra (skrz. Kalinowska)
 4. Mogielnicka Sara ( fort. Wysocka)
 5. Moniewski Antoni (fort. Boniecka)
 6. Pelc Weronika (skrz. Olf-Keszkowska)
 7. Pozorska Hanna (skrz. Skorupa)
 8. Wierchoła Aneta (fort. Płaszczewska)
 9. Pszczółkowski (skrz. Szlązak)

Wymagane podręczniki i zeszyty w grupach pani Pestki oraz pani Zeidler:

Anna Wacławczyk – Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci do klasy I, wyd. Halegg

dwa zeszyty w pięciolinię –  średnia szerokość pięciolinii

Kasting do programu „My camp band”

13 czerwca 2010 r. (niedziela) w godzinach 8.00 – 16.00 odbędzie się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance kasting do programu „My camp band” realizowanego na potrzeby Disney Channel.

W ramach konkursu poszukiwani są młodzi wokaliści (od 8 do 16 lat) oraz zespoły muzyczne. Najlepsi mają jechać na obóz artystyczny, w ramach którego będą odbywać się warsztaty muzyczne, wokalne, taneczne i aktorskie. Zajęcia będą prowadzone przez artystów polskiej sceny muzycznej, aktorów i choreografów. Wyłoniony w trakcie programu zwycięzca będzie miał możliwość nagrania profesjonalnego teledysku muzycznego emitowanego na kanale DISNEY CHANNEL. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.disney.pl lub u pana Igora Hanke (e-mail: i.hanke@michannel.pl)

Próba śpiewu mszy gregoriańskiej

W czwartek 10.06.2010 r. na drugiej lekcji odbędzie się w sali kameralnej próba śpiewu Missa de Angelis dla klas II – VI. Próbę poprowadzi ks. Józefa Wilczyński. Na salę kameralną udadzą się o godzinie 8.50 klasy IIa, IIb, III, IV, V , VIa i VIb pod opieką pani Jurczyk, pani Muzolf oraz pani Wrzosek. Klasa Ia przychodzi na 3-cią lekcję.