Rekrutacja na 2020/21 – dokumenty

Kandydaci do klasy I OSM I ST. – badanie przydatności – 12.06.2020

Dokumenty:

W dniu egzaminu prosimy o dostarczenie:

 • oryginału wniosku – podania do szkoły (dot. osób, które przesyłały wniosek tylko mailowo)
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu – w wyjątkowych wypadkach zaświadczenie można dostarczyć do dnia 13.08.2020).

Kandydaci do klas II-VI I st. oraz I – VI II st. (kl.VII,VIII,IX,X,)egzaminy klasyfikacyjne i wstępne 9 – 10. 06.2020

Dokumenty:

– do dnia 4.06.2020 – prosimy o przesłanie na adres mailowy sekretariat@osm.gdansk.pl:

 • skanów świadectw z poprzedniego roku szkolnego (szkoły muzycznej oraz ogólnokształcącej)
 • skanów wykazu ocen za I półrocze bieżącego roku szkolnego
 • wykazu materiału (muzycznego) opanowanego w klasie poprzedniej oraz w obecnym roku szkolnym
 • programu przygotowanego na egzamin wstępny

W dniu egzaminu prosimy o dostarczenie :

 • oryginału wniosku – podania do szkoły (dot. osób, które przesyłały wniosek tylko mailowo)
 • oryginałów (lub ich uwierzytelnionych kopi) świadectw z poprzedniego roku szkolnego (szkoły muzycznej oraz ogólnokształcącej)
 • wykazu ocen za I półrocze bieżącego roku szkolnego
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu). W wyjątkowych wypadkach zaświadczenie można dostarczyć do dnia 13.08.2020).

Resztę wymaganych dokumentów dostarczycie Państwo w chwili kiedy dziecko dostanie się do szkoły.

Terminy egzaminów wstępnych

Informujemy, że egzaminy wstępne i kwalifikacyjne do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku odbędą się w dniach 9 – 10 czerwca 2020 r., a badanie przydatności kandydatów do klasy I OSM I st. przeprowadzone zostanie 12 czerwca br.

Terminy egzaminów zostały ustalone zgodnie z ogłoszonym w dniu wczorajszym komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mówiącym, iż postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do dnia 13 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe listy zdających zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja do 29 maja br.

Przypominamy, że biorąc pod uwagę trwający w dalszym ciągu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 egzaminy wstępne i kwalifikacyjne mają formę ograniczoną do części praktycznej, a ostateczne decyzje o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie wyników części praktycznej oraz ocen na świadectwie szkolnym z przedmiotów muzycznych (Zasady rekrutacji do OSM I i II st. Statut Szkoły §37 pkt. 10, §38 pkt.8 oraz §38 pkt. 18).

Prosimy również, zgodnie z apelem Centrum Edukacji Artystycznej, o ograniczenie zakresu i czasu trwania egzaminu wstępnego i kwalifikacyjnego do niezbędnego minimum.

Badanie przydatności kandydatów do klasy I nie będzie w tym roku wyjątkowo poprzedzone lekcjami przygotowawczymi. Szczegółowy zakres badania przydatności oraz wymagana piosenka umieszczone zostały w materiałach informacyjnych na stronie internetowej szkoły.

Komunikat w sprawie egzaminów wstępnych

Egzamin wstępny lub kwalifikacyjny może odbywać się bez udziału akompaniatora i nie będzie miało to wpływu na wynik egzaminu.

Informujemy również, że ze względu na ograniczenie zakresu egzaminu (brak egzaminu z kształcenia słuchu), podstawą sprawdzenia, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty będą wyniki egzaminu praktycznego oraz wyniki uzyskane na świadectwie szkolnym z zajęć muzycznych (Zasady rekrutacji do OSM I i II st. Statut Szkoły §37 pkt. 10, §38 pkt.8 oraz §38 pkt. 18).

Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół artystycznych

Informujemy, że zgodnie z pkt 11a dodanym w § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872), w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych następuje ograniczenie egzaminów wstępnych do szkół artystycznych:

Egzamin wstępny do szkoły muzycznej będzie obejmował:

 • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki,
 • w specjalności instrumentalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
 • w specjalności wokalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.

Oznacza to, że w roku szkolnym 2029/20 nie ma egzaminu wstępnego z kształcenia słuchu oraz egzaminu z fortepianu na specjalność rytmika.

Stypendia Ministra Kultury za osiągnięcia artystyczne

Jak poinformowało CEA wnioski o stypendia MKiDN za osiągnięcia artystyczne uczniowie klasy XII mogą składać do 5 czerwca br.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów. W ankiecie stypendialnej wpisywane są osiągnięcia z ostatnich dwóch lat. Więcej informacji można znaleźć na stronie MKiDN. Wypełnione wnioski (wraz z życiorysem artystycznym, kopiami dyplomów, opiniami pedagogów, recenzjami itp.) należy złożyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do 3 czerwca (szkoła potrzebuje czasu na uzyskanie opinii wizytatora CEA).

Poniżej do pobrania ankieta stypendialna.

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkoły

W związku z sytuacją epidemiologiczną egzaminy wstępne do szkoły nadal są wstrzymane do czasu otrzymania odpowiedniego komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej. Jednocześnie w szkole trwają przygotowania do rekrutacji, gotowe są wstępne harmonogramy przebiegu egzaminów, przygotowane komisje i zadania. Spodziewamy się, że egzaminy wstępne nie będą mogły być przeprowadzone wcześniej niż w czerwcu.

W zakładce ‘rekrutacja’ zamieszczone zostały dodatkowe informacje na temat przebiegu i zakresu egzaminów, przykładowe zadania oraz propozycje kanałów Internetowych, na których znaleźć można przydatne ćwiczenia. Zapraszamy do zapoznawania się z nimi i prosimy o cierpliwość, gdyż decyzja o rozpoczęciu rekrutacji nie leży po stronie szkoły.

Materiały pomocnicze dla kandydatów do OSM I i II st. w Gdańsku

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną,  nie udało nam się zorganizować szerszej kampanii informacyjnej dla kandydatów do naszej szkoły. Żeby choć w części zrekompensować ten fakt poniżej zamieszczamy kilka materiałów pomocniczych, przygotowanych przez nauczycieli sekcji teorii. Mamy nadzieję, że będą one przydatne dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych.

Na początek informacje z zakresu teorii muzyki dla wszystkich kandydatów do OSM II st.

Egzaminy wstępne do OSM II st. z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych

cz. I Egzamin pisemny z kształcenia słuchu

 • rozpoznawanie interwałów do oktawy
 • rozpoznawanie akordów we wszystkich postaciach (trójdźwięki dur, moll i D7) oraz trójdźwięków zmniejszonych i zwiększonych
 • zapis dyktanda jednogłosowego, do 2 znaków, 8 taktów, metrum 2/4 lub 3/4 lub 4/4
 • zapis 2 – 4 schematów rytmicznych, jedno lub dwutaktowych, granych 4-krotnie na zmieniającej się melodii, metrum 2/4. 3/4, 4/4, 6/8

cz. II Ogólne wiadomości z teorii muzyki

 • budowa interwałów w górę i w dół od podanego dźwięku (do oktawy)
 • budowa akordów dur, moll, zw., zmn. oraz D7 od podanego dźwięku
 • oznaczanie nazwą i przewrotem podanych interwałów i akordów
 • znajomość gam durowych i mollowych w odmianach,do 3 znaków, zapis, zaznaczenia półtonów i in.
 • budowa i rozwiązanie D7
 • znajomość trytonów w gamach durowych i moll harmonicznych (na których stopniach), rozwiązanie
 • znajomość trójdźwięków na wszystkich stopniach gam dur i moll (odmiana harmoniczna)
 • umiejętność prawidłowego grupowania podanych wartości rytmicznych w metrum 2/4, 3/4, 4/4, 6/8

cz. III Wiadomości ogólnomuzyczne z zakresu przedmiotu audycje muzyczne

 • chronologia epok muzycznych
 • epoki – czołowi twórcy, formy charakterystyczne dla epoki (np. fuga, suita, sonata, symfonia, poemat symfoniczny, pieśń)
 • instrumenty i głosy ludzkie (ogólne wiadomości)
 • przykłady twórczości kompozytorów omawianych na audycjach muzycznych (np. Bach, Haendel, klasycy wiedeńscy, Schubert, Chopin, Czajkowski, Moniuszko, Penderecki)
 • wiadomości o polskich tańcach narodowych

Do ćwiczeń polecamy strony dur-moll.pl , Cdur.pl a także ćwiczenia na YT, odcinki MMT (Mag Music Theory). Są to odcinki w języku polskim, obejmują z wybraną teorię a także różnego rodzaju dyktanda (należy wybrać odpowiedni poziom, bo ćwiczenia są przeznaczone dla klas I-XII)

Poniżej kilka przykładów zadań z różnych części egzaminu teoretycznego.

RYTMIKA II ST.- EGZAMIN WSTĘPNY

ZADANIA DLA KANDYDATÓW

CZ. I – BADANIE PREDYSPOZYCJI SŁUCHOWO- RUCHOWYCH

 1. Poruszanie się zgodnie z tempem i charakterem muzyki
 2. Echo rytmiczne- powtarzanie krokami lub klaskaniem podanego rytmu
 3. Koordynacja ruchu- wykonywanie krokami jednorodnego rytmu z jednoczesnym klaskaniem innego rytmu
 4. Znajomość i rozpoznawanie podstawowych wartości i grup rytmicznych w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych
 5. Kreatywność- wyrażanie ruchem i gestem elementów muzyki, takich jak dynamika, artykulacja, itp.

CZ. II – BADANIE PREDYSPOZYCJI DO IMPROWIZACJI FORTEPIANOWEJ

 1. Gama durowa- wykonanie oburącz przez cztery oktawy w górę i w dół w podanym rytmie i tempie
 2. Krótka piosenka- wykonanie oryginału i powtórzenie ze zmianami wariacyjnymi
 3. Kadencja T S D7 T- jako materiał do harmonizacji melodii
 4. Fragment utworu z repertuaru fortepianowego i jego przekształcenie (np. dodanie ozdobników do linii melodycznej)
 5. Improwizacja swobodna na przygotowany temat własny, temat z muzyki filmowej lub piosenka we własnej aranżacji

Zakres tonacji: do dwóch znaków przykluczowych

Materiały informacyjne dla kandydatów do klasy I (OSM I st.)

W tym roku, ze względów sanitarno-epidemiologicznych,  rezygnuje się z przeprowadzania lekcji przygotowawczych dla kandydatów do klasy I. Rodziców (opiekunów) kandydatów do klasy I prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi przebiegu egzaminu (badania przydatności). W materiałach wskazana jest piosenka, którą dzieci powinny przygotować na egzamin.

O dokładnych terminach egzaminów i procedurach bezpieczeństwa będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Poniżej piosenka, którą dzieci powinny wykonać podczas badania przydatności.

Przesunięcie terminu rekrutacji

Informujemy, że w związku przedłużeniem przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24 maja br. rekrutacja do OSM I i II st. w Gdańsku wstrzymana jest również do tego czasu. O kolejnych decyzjach w tej sprawie będziemy informować na stronie internetowej szkoły.

Terminy egzaminów dyplomowych

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej egzaminy dyplomowe będą mogły być przeprowadzane począwszy od dnia 22 czerwca 2020 r.

Organizacja egzaminów dyplomowych będzie wymagała zapewnienia warunków gwarantujących możliwe największe bezpieczeństwo zarówno członkom komisji dyplomowej, jak też dyplomantom, dlatego przewiduje się ograniczenie udziału publiczności w recitalach dyplomowych.

Przewiduje się organizację prób akustycznych dla uczniów klasy dyplomowej w terminie od 8 czerwca. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, harmonogram prób będzie ustalany z nauczycielami przez kierowników sekcji i przedstawiany do zatwierdzenia dyrekcji szkoły.

Szczegółowy harmonogram oraz warunki przeprowadzenia egzaminów dyplomowych zostaną ustalone w terminie do końca maja i uzależnione będą od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

„Konteksty kultury, konteksty edukacji. Szkoła artystyczna w czasach epidemii”

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Konteksty kultury, konteksty edukacji”. Podtytuł VI edycji konferencji to: „Szkoła artystyczna w czasach epidemii”. Konferencja objęta jest patronatem Centrum Edukacji Artystycznej. Odbędzie się na platformie crowdcast, w formie webinarów online, w dniach 11- 17 maja 2020 r.

Szczegóły w informacji pdf:

Rekrutacja

Informujemy, że w chwili obecnej nie ma żadnych nowych decyzji o terminach egzaminów wstępnych do OSM I i II st. w Gdańsku. Nadal czekamy na jasne  stanowisko Centrum Edukacji Artystycznej w tej sprawie.

Na razie wnioski rekrutacyjne prosimy nadsyłać drogą mailową, BEZ ZAŁĄCZNIKÓW. Wprawdzie termin ich składania upływa 30 kwietnia br.,  jeśli jednak zajdzie taka potrzeba to zostanie on przesunięty, podobnie jak terminy egzaminów. O wszystkim będziemy Państwa informować na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA.

Prosimy o śledzenie aktualnych wiadomości.

Webinary powtórkowe dla ósmoklasistów i maturzystów.

Z myślą o wszystkich, którzy w najbliższych tygodniach będą realizować program nauczania poza szkołą  Pi-stacja zaplanowała  darmowe webinary powtórkowe dla ósmoklasistów i maturzystów – poniżej szczegółowy harmonogram:
Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty: 
Wszystkie spotkania online zaczynamy o godz. 19.00.
czwartek, 19 marcahttps://youtu.be/e4JdOzkk7YI
czwartek, 26 marcahttps://youtu.be/OunQ6Zg1UWs
czwartek, 2 kwietniahttps://youtu.be/CyT4zfKupeE
wtorek, 7 kwietniahttps://youtu.be/bze0cM-FbRk
czwartek, 16 kwietniahttps://youtu.be/0Ace5wW4NBM
 
Powtórka przed maturą (poziom podstawowy):
Wszystkie spotkania online zaczynamy o godz. 19.00.
wtorek, 14 kwietniahttps://youtu.be/dFypW-GM5jc
wtorek, 21 kwietniahttps://youtu.be/hBB6ggF_xaU
wtorek, 28 kwietniahttps://youtu.be/Q6gto15I930
czwartek, 30 kwietniahttps://youtu.be/dNGjflwLFEs
 

Materiały do wykorzystania do nauki

Jak zalecił Minister Edukacji Narodowej „przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki”. Zachęcamy zatem wszystkich uczniów pozostających w najbliższym czasie w domu do pozostawania w kontakcie ze swoimi nauczycielami i korzystania z materiałów dydaktycznych dostępnych drogą elektroniczną. Materiały te z pewnością mogą zainteresować również rodziców i pedagogów:

https://liblink.pl/reeu2kQ3Ra

https://liblink.pl/zppF4MJl32

https://liblink.pl/87FOnvP9Ap

https://liblink.pl/GZoeu9h0Sh

https://liblink.pl/ibroeLO0gC

 

 

Sukcesy flecistek

W dniach 15-18 stycznia 2020 r. odbył się w Krakowie IX Festiwal Muzyki Współczesnej „Srebrna szybka”, na którym kwartet fletowy w składzie:

Milena Zazoniuk – kl. XI, Milena Kilian – kl. XI, Wmilia Wontka – kl. XII oraz Małgorzata Nosewicz – kl. XII

zdobył I miejsce w kategorii zespołów kameralnych.

Kwartet prowadzony jest przez panią Małgorzatę Dubrowińską-Egielman, która za przygotowanie zespołu otrzymała wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!