Etyka

ETYKA w klasach I-III

Prowadzona jest przez wychowawczynie klas dla chętnych uczniów w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

ETYKA w klasach IV – VI

Podstawa programowa

Treści nauczania

 1. Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób.
 2. Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji.
 3. Człowiek jako osoba; godność człowieka.
 4. Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie.
 5. Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania, w tym także w ruchu drogowym.
 6. Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi.
 7. Wolność i jej różne rozumienie, autorytety i wzory osobowe.
 8. Praca i jej wartość dla człowieka.
 9. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen, między innymi w odniesieniu do zjawisk społecznych na poziomie małej grupy, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

ETYKA w klasach VII-IX

Podstawa programowa

Treści nauczania

 1. Człowiek jako osoba; natura i godność człowieka.
 2. Rola i znaczenie sumienia w ocenie moralnej i dla wewnętrznego rozwoju człowieka.
 3. Samowychowanie jako droga rozwoju.
 4. Główne problemy współczesnej etyki.
 5. Człowiek wobec wartości; człowiek wobec cierpienia i śmierci.
 6. Moralność a religia, wiedza i polityka.
 7. Wskazania moralne w religii chrześcijańskiej. Normy społeczne wynikające z nauki społecznej Kościoła.
 8. Wskazania moralne w innych religiach świata.
 9. Normy i wartości demokratyczne leżące u podstaw aktywności społecznej na poziomie małej grupy, szkoły, społeczności lokalnej.
 10. Moralne aspekty stosunku człowieka do świata przyrody.
 11. Praca i jej wartość dla człowieka, znaczenie etyki zawodowej.

ETYKA w klasach X-XII

Podstawa programowa

Treści nauczania

 1. Etyka a pozostałe dyscypliny filozoficzne i nauki szczegółowe. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia.
 2. Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne. Etyki religijne i świeckie.
 3. Teorie i szkoły etyczne. Koncepcje etyczne w nurcie filozofii klasycznej.
 4. Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Motywy podejmowanych decyzji.
 5. Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Szczęście w życiu ludzkim. Rozwój moralny i duchowy człowieka jako osoby. Rola oddziaływań wychowawczych.
 6. Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości. Wartości autoteliczne i instrumentalne. Konflikt wartości. Wartości wybierane i realizowane.
 7. Prawo moralne, imperatyw moralny, w tym prawo naturalne. Dekalog jako podstawa życia moralnego. Problem relatywizmu moralnego i sposoby jego przezwyciężania. Nienaruszalne prawa istoty ludzkiej.
 8. Wymiar moralny życia człowieka. Zdolność rozpoznawania wartości i powszechne dążenie do dobra. Świadomość moralna. Rola sumienia w prawidłowym rozwoju wewnętrznym. Sądy i oceny moralne. Przykłady patologii w zakresie świadomości moralnej. Problem manipulacji. Obecność dobra i zła we współczesnej kulturze.
 9. Sprawności moralne. Samowychowanie.
 10. Przykłady współczesnych przejawów kryzysu moralnego i dylematów w zakresie wyborów moralnych oraz sposoby ich rozwiązywania na gruncie etyki chrześcijańskiej oraz innych koncepcji etycznych.
 11. Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego. Etyki zawodowe. Przykłady kodeksów etycznych. Korupcja jako negatywne zjawisko naruszające kodeksy etyczne. Zagadnienie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju. Moralny wymiar stosunku człowieka do świata przyrody.
 12. Etyczny wymiar życia szkolnego. Umiejętność życia z innymi i dla innych. Uczciwość. Problem „ściągania”. Wartości szczególnie cenione w życiu szkolnym.