Zagadnienia na egzamin dyplomowy z historii muzyki

 1. Periodyzacja historii muzyki (daty graniczne epok, fazy przejściowe, wymienienie gatunków i form , szkół i kompozytorów, nowych dla danej epoki technik, nowych cech dotyczących tonalności, faktury, instrumentacji. (Także charakterystyki poszczególnych epok, porównania muzyki poszczególnych epok).
 2. Ogólna charakterystyka epoki średniowiecza (ideologia, podział na okresy, cechy muzyki, gatunki i formy)
 3. Monodia w muzyce średniowiecza – chorał gregoriański i monodia świecka (rycerska)
 4. Wielogłosowość w muzyce średniowiecza (początki organum i muzyka okresu ars antiqua i as nova)
 5. Muzyka polskiego średniowiecza
 6. Ogólna charakterystyka sztuki renesansu
 7. Złoty wiek kultury polskiej
 8. Renesansowe szkoły kompozytorskie – franko-flamandzka, rzymska, wenecka (przedstawiciele, styl, techniki kompozytorskie, formy)
 9. Reformacja i jej wpływ na muzykę (chorał protestancki – definicja, geneza, cechy, przedstawiciele, wpływ na muzykę epok późniejszych)
 10. Życie i twórczość Giovanniego Pierluigi da Palestriny
 11. Życie i twórczość Orlando di Lasso
 12. Ogólna charakterystyka baroku
 13. Dramma per musica i opera barokowa we Włoszech, Francji i Anglii
 14. Kantata w baroku
 15. Pasja w baroku
 16. Msza w baroku
 17. Oratorium w baroku
 18. Muzyka instrumentalna w baroku we Włoszech
 19. Muzyka instrumentalna w baroku we Francji
 20. Muzyka instrumentalna w baroku w Niemczech
 21. Niecykliczne formy instrumentalne w baroku -fuga, kanon, inwencja, toccata, fantazja, preludium, ostinatowe (passacaglia, hconne, foglia)
 22. Koncert w baroku
 23. Sonata w baroku
 24. Suita w baroku
 25. Życie i twórczość J. S. Bacha
 26. Życie i twórczość J. F. Haendla
 27. Muzyka polskiego baroku
 28. Ogólna charakterystyka klasycyzmu
 29. Życie i twórczość Haydna
 30. Życie i twórczość W.A. Mozarta
 31. Życie i twórczość Beethovena
 32. Rozwój symfonii klasycznej
 33. Koncert klasyczny
 34. Sonata klasyczna
 35. Uwertura symfoniczna i formy muzyki plenerowej (serenada, divertimento, nokturn)
 36. Muzyka wokalno – instrumentalna klasycyzmu: reforma operowa Glucka, opery Mozarta, formy muzyki religijnej w twórczości klasyków wiedeńskich
 37. Ogólna charakterystyka muzyki XIX w.
 38. Pieśń w XIX w.
 39. Symfonia romantyczna i neoromantyczna w nurcie klasycyzującym
 40. Symfonia romantyczna i neoromantyczna w nurcie programowym
 41. Programowe gatunki muzyki symfonicznej XIX w. – poemat symfoniczny, uwertura koncertowa, suita orkiestrowa, fantazja orkiestrowa
 42. Miniatura instrumentalna w XIX w – rodzaje, cechy, przedstawicie, wpływ na inne gatunki muzyczne
 43. Opera włoska, francuska i niemiecka w XIX w. – rodzaje opery, cechy, przedstawiciele.
 44. Dramat muzyczny R. Wagnera i jego wpływ na rozwój muzyki europejskiej
 45. Koncert w muzyce XIX w. (koncert brillant, romantyczny (liryczny), symfoniczny – cechy i przedstawiciele)
 46. Życie i twórczość F. Chopina
 47. Twórczość S. Moniuszki
 48. Twórczość J. Brahmsa
 49. Twórczość F. Liszta
 50. Muzyka polska w drugiej połowie XIX w. – W. Żeleński, Z. Noskowski, J. Zarębski, I.J. Paderewski, H. Wieniawski, F. Nowowiejskie)
 51. Rosyjska szkoła narodowa XIX w. – potężna gromadka, twórczość P. Czajkowskiego i S. Rachmaninowa
 52. Szkoły narodowe XIX w.: czeska, skandynawska, hiszpańska (cechy, gatunki, przedstawiciele)
 53. Młoda Polska w muzyce – życie i twórczość K. Szymanowskiego oraz M. Karłowicza
 54. Impresjonizm – twórczość C. Debussyego i M. Ravela
 55. Ekspresjonizm w muzyce XX w. (Szkoła wiedeńska i Skriabin)
 56. Dodekafonia, punktualizm i serializm w twórczości kompozytorów XX w. (szk. wiedeńska, grupa darmstadzka)
 57. Witalizm (założenia i twórczość najważniejszych przedstawicieli, szczególnie B. Bartoka i I. Strawińskiego
 58. Neoklasycyzm i archaizacja w XX w. (I. Strawiński, S. Prokofiew, P. Hindemith, B. Britten)
 59. Aleatoryzm (założenia, odmiany, twórczość J. Cage i W. Lutosławskiego)
 60. Sonorystyka w XX w – geneza (futuryzm włoski, E. Varese,), J. Cage, K. Penderecki, muzyka elektroniczna
 61. Twórczość O. Messiaena
 62. Twórczość kompozytorów pokolenia ‘33 – K. Penderecki, H.M. Górecki, W. Kilar
 63. Twórczość W. Lutosławskiego
 64. Muzyka współczesna – charakterystyka muzyki po 1970 r., cechy, przedstawiciele, nurty i techniki
 65. Ilustracyjność i programowość w muzyce różnych epok
 66. Technika wariacyjna i forma wariacji w różnych epokach
 67. Muzyka taneczna i baletowa na wybranych przykładach z różnych epok
 68. Wykorzystanie folkloru w muzyce XIX i XX w.