O SZKOLE

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę oraz sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do klasy I OSM pierwszego stopnia przyjmowane są dzieci, które ukończyły 7 rok zycia i zdały egzamin wstępny w formie testu sprawdzającego uzdolnienia muzyczne. Do klasy I OSM drugiego stopnia przyjmowana jest młodzież, która posiada dyplom szkoły muzycznej I stopnia oraz zdała egzamin wstępny przeprowadzany w naszej szkole. W zakresie przedmiotów ogólnokształcącychszkoła realizuje program:

 • Szkoły podstawowej (w klasach I – VIII) ze sprawdzianem w ostatnim roku nauki
 • Liceum ogólnokształcącego (w klasach IX – XII), którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości. Świadectwo dojrzałości Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia umożliwia ubieganie się o przyjęcie na wszystkie uczelnie wyższe.

Nauczane języki obce:

 • Język angielski w klasach I – XII
 • Język niemiecki w klasach VII – XII

W zakresie przedmiotów muzycznychszkoła realizuje program:

 • Szkoły muzycznej I stopnia (w klasach I–VI)
 • Szkoły muzycznej II stopnia (w klasach VII–XII)

W ich ramach działają następujące sekcje:

 • Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych i rytmiki, w tym:
  • rytmika, jako przedmiot główny szkoły muzycznej II stopnia
  • śpiew, jako przedmiot główny szkoły muzycznej II st. (od kl. III OSM II st.)
 • Sekcja instrumentów klawiszowych, kształcąca w zakresie gry na:
  • fortepianie
  • akordeonie
  • organach
 • Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary, kształcąca w zakresie gry na:
  • skrzypcach
  • altówce
  • wiolonczeli
  • kontrabasie
  • gitarze klasycznej
  • harfie
 • Sekcja instrumentów dętych i perkusji, kształcąca w zakresie gry na:
  • klarnecie
  • oboju
  • fagocie
  • flecie
  • waltorni
  • trąbce
  • puzonie
  • tubie
  • saksofonie
  • perkusji

W szkole, w ramach zajęć dydaktycznych prowadzone są zespoły:

 • Chór dziecięcy (I stopnia) pod kierunkiem Teresy Pabjańczyk oraz Agnieszki Długołęckiej
 • Orkiestra smyczkowa (I i II stopnia) pod kierunkiem Teresy Pabjańczyk
 • Orkiestra Symfoniczna (II stopnia) pod kierunkiem Jagody Wyrwińskiej
 • Chór Mieszany (II stopnia) „Cantilena” pod kierunkiem Anny Wilczewskiej

Szkoła prowadzi internat dla młodzieży spoza Trójmiasta. Szkoła prowadzi punkt poradnictwa psychologicznego. Szkoła posiada pracownię komputerową oraz Szkolny Ośrodek Biblioteczno-Informacyjny Dla uczniów klas I – VI szkoła prowadzi świetlicę, która pracuje w godzinach 7.30 – 17.00