Deklaracja wyboru przedmiotu w części teoretycznej dyplomu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych:

  1. Uczeń zobowiązany jest wybrać w części teoretycznej egzaminu dyplomowego jeden z następujących przedmiotów:

a) Historia muzyki z literaturą muzyczną.

b) Kształcenie słuchu

c) Harmonia praktyczna

  1. Uczeń dokonuje wyboru zajęć edukacyjnych o których mowa powyżej i informuje o tym dyrektora szkoły nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

Deklaracja wyboru przedmiotu na egzaminie dyplomowym_2018