System oceniania

Klasy I-III

Klasa IV a

Klasa IV b

Klasa V a

Klasa V b

PSO – Kl. V B – wszystkie przedmioty

Klasa VI

Klasa VII a

Klasa VII b

Klasa VII c

Klasa VIII a

Klasa VIII b

Klasa VIII c

Klasa IX

Klasa X

Klasa XI

Klasa XII