Tryb przyjęcia do szkoły

Informacja dla rodziców kandydatów do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Gnilna 3

1.Wymagane dokumenty:  – podanie na wydanym przez szkołę kwestionariuszu (kwestionariusz  do pobrania również na stronie internetowej szkoły)

2. Termin złożenia podania upływa z dniem 30.04.2014 r. 

3.Termin lekcji przygotowawczych – 19,20,21.05.2014r.- godziny zostaną podane w terminie późniejszym. 

4. Terminy badania predyspozycji kandydata  do kl. I  – 22 – 23.05.2014r. 

Informacja dla rodziców kandydatów do klas II – XI (wszystkie klasy wyższe niż I szkoły muzycznej I stopnia) 

  1. Sposób zgłaszania się kandydatów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie winni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty :

  • podanie na wydanym przez szkołę kwestionariuszu
  • świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do niej oraz wykaz ocen za I semestr (uczniowie, którzy aktualnie nie uczęszczają do szkoły muzycznej winni złożyć ostatnie świadectwo ze szkoły muzycznej )
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ogólnokształcącej oraz wykaz ocen za I semestr
  • świadectwo lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym uczęszczanie do szkoły muzycznej (brak przeciwwskazań do grania na wybranym instrumencie, kandydatki na wydział rytmiki – zaświadczenie od lekarza ortopedy)
  • kserokopię skróconego aktu urodzenia lub jego odpisu

●  wykaz materiału przerobionego z przedmiotu głównego

  1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.04.2014r.
  2. Terminy egzaminów wstępnych przewidziane są w dniach:

a) egzaminy wstępne do OSM II st. – wydział instrumentalny – 20.05.2014r. godz.10.00

b) egzaminy wstępne do OSM II st. – wydział rytmiki – 20.05.2014r. godz.13.00

c) dla wszystkich kandydatów, którzy uzyskali z egzaminu praktycznego wymaganą minimalną punktację –   egzamin z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych – 21.05.2014r. godz.10.00

Related Post