Regulamin Działalności Rady Rodziców

Podstawą działania Rady Rodziców jest ustawa o systemie oświaty. Podstawowym organem organizacyjnym ogółu Rodziców Szkoły jest Rada Rodziców

I. Kompetencje Rady Rodziców
 1. Reprezentowanie ogółu Rodziców wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i władz oświatowych we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszelkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego wszystkie działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia.
 4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 5. Organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów.
 6. Gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych składek Rodziców i innych źródeł, oraz dysponowanie nimi zgodnie z ustalonym budżetem.
 7. Udzielanie pomocy materialnej uczniom.
 8. Wzbogacanie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt.
 9. Pozyskiwanie funduszy do wspierania działalności Szkoły.
II. Struktura Rady Rodziców
 1. Rada Rodziców wybierana jest na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym zgodnie z Załącznikiem 1 – Regulamin wyboru Rady Rodziców.
 2. Radę Rodziców tworzą Przewodniczący Klasowych Rad.
 3. Plenarne Zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców w skład, którego wchodzą:
  • Przewodniczący i dwóch wice Przewodniczących (po jednej osobie z każdego pionu).
  • Dwie osoby w Komisji Rewizyjnej do sprawowania kontroli działalności RR.
  • Osoba do prowadzenia księgowości.
  • Skarbnik do kontroli finansów RR.
 4. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest:
  • plenarne Zebranie.
 5. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej siedmiu członków RR.
 6. Listę uczestników Posiedzenia oraz quorum – ustala każdorazowo Przewodniczący zebrania.
 7. Uchwały są protokołowane w Księdze Rady Rodziców, za którą odpowiada Komisja rewizyjna Rady Rodziców, a za jej prawidłowe prowadzenie odpowiadają przewodniczący. Dopuszcza się wklejanie dokumentów Rady Rodziców do księgi.
III. Sposób działania Rady Rodziców
 1. Rada Rodziców gromadzi i decyduje o funduszach na wspieranie Statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:
  • ze składek Rodziców,
  • z wpłat osób fizycznych, Organizacji, Instytucji i Fundacji,
  • z dowolnych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.
 2. Wysokość składki Rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego, na plenarnym Zebraniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej Szkoły:
  • Prezydium Rady Rodziców.
 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie jej uchwał. Prezydium jest upoważniane do wydatkowania kwot nie większych niż PLN 1000,- zgodnie z wyznaczonymi celami między Plenarnymi Zebraniami Rady Rodziców.
 4. Cele, na które można wydatkować środki ze składki rodzicielskiej:
  • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników:
   • dofinansowanie Konkursów i Imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
   • sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
   • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych,
   • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego.
  • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców:
   • inne cele związane z funkcjonowaniem Szkoły,
   • finansowanie własnych projektów RR,
   • lokowanie środków kontach bankowych.
 5. Obsługę Księgowo – Rachunkową Funduszu Rady Rodziców zatrudnia się na umowę o dzieło Księgowego. Wysokość wynagrodzenia Księgowego ustala Rada Rodziców, oraz Umowę o dzieło zawiera Przewodniczący Rady Rodziców.
 6. Prezydium zakłada w Banku – Bieżący Rachunek Oszczędnościowo–Rozliczeniowy, w celu przechowywania na nim środków, oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów. Osoby upoważnione do finansowego reprezentowania Rady Rodziców to:
  • Przewodniczący Rady Rodziców,
  • Księgowy.
 7. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują obowiązujące przepisy.

Uwaga końcowa:

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o następującej treści:

RADA RODZICÓW OSM I i II st.
im. F. NOWOWIEJSKIEGO
w GDAŃSKU, ul. GNILNA 3

Related Post