Regulamin wyboru Rady Rodziców

§1

Przyjmuje się szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku określony w §2:

§2

Rodzice uczniów z każdej klasy wybierają swoich przedstawicieli do Rady Rodziców w następujący sposób:

 1. W terminie ustalonym przez Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku zwoływane są zebrania klasowe rodziców uczniów.
 2. W każdej klasie rodzice wybierają Rady Rodziców, które będą się składać się z trzech rodziców.
 3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wychowawca klasy otwiera wybory i przewodniczy im do momentu wybrania Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory. Komisja składa się z maksimum trzech członków, w wyjątkowej sytuacji z jednego. Osoby z KS nie mogą kandydować do RR.
 5. Zadania Komisji Skrutacyjnej:
  1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do RR. Kandydaci wyłaniani są z osób, które przybyły na zebranie. Liczba kandydatów powinna być nie mniejsza niż trzy. Kandydat do RR musi wyrazić na to zgodę.
  2. Rozdanie kart do głosowania otrzymanych od Wychowawcy klasy.
  3. Nadzorowanie przebiegu głosowania. Głosowanie polega na wpisaniu na kartę do głosowania maksymalnie trzech kandydatów. Inaczej głos jest nieważny.
  4. Obliczenie ważnych głosów.
  5. Ogłoszenie wyników głosowania. W skład Rady Rodziców wchodzą trzy osoby z największą ilością głosów.
  6. Sporządzenie protokołu, podpisanie go i przekazanie Wychowawcy klasy.

Related Post