Stypendia

Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia artystyczne, naukowe, socjalne itp.:

 

 

Regulamin

Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych

z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2010/2011

w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady, warunki
i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

 

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Departamencie – należy przez to rozumieć Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 2. IPEU – należy przez to rozumieć Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia,
 3. kierunku rozwoju ucznia – należy przez to rozumieć wybrany blok przedmiotów nauczania: matematyczno – przyrodniczy, techniczny, zawodowy, humanistyczny lub inny, w ramach którego uczeń zamierza rozwijać swoje zainteresowania
  i umiejętności w roku szkolnym 2010/2011 w ramach realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia,
 4. konkursach, turniejach i olimpiadach – należy przez to rozumieć konkursy, turnieje i olimpiady organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
  i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.125),
 5. obszarze wiejskim – należy przez to rozumieć tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej, zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego,
  która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym
  w rejestrze TERYT,
 6. opiekunie stypendysty – należy przez to rozumieć nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego sprawującego opiekę dydaktyczną nad stypendystą
 7. Programie – należy przez to rozumieć Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2010/2011,
 8. przedmiotach matematyczno – przyrodniczych i technicznych – należy przez
  to rozumieć:
 1. dla kl. VI szkoły podstawowej – matematykę, przyrodę, technikę, informatykę,
 2. dla gimnazjum – matematykę, fizykę z astronomią, geografię, chemię, biologię, informatykę,
 3. dla zasadniczych szkół zawodowych – matematykę, fizykę i astronomię, geografię z ochroną środowiska, przedmioty techniczno-zawodowe ujęte
  w programie nauczania szkół ponadgimnazjalnych za wyjątkiem praktyk zawodowych,
 4. dla techników, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych – matematykę, fizykę i astronomię, chemię, biologię, geografię, technologię informacyjną, informatykę, przedmioty techniczno-zawodowe ujęte
  w programie nauczania szkół ponadgimnazjalnych za wyjątkiem praktyk zawodowych,
 1. stypendyście – należy przez to rozumieć ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, któremu przyznano stypendium w ramach „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” na rok szkolny 2010/2011,
 2. szkole ponadgimnazjalnej – należy przez to rozumieć szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, takie jak: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum
  i zasadnicza szkoła zawodowa,
 3. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia VI kl. szkoły podstawowej, gimnazjum
  lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ubiega się o stypendium w ramach „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” na rok szkolny 2010/2011,
 4. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie stypendium w ramach „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” na rok szkolny 2010/2011,
 5. wnioskującej szkole – należy przez to rozumieć szkołę, która składa wniosek
  o przyznanie stypendium dla ucznia w ramach „Programu pomocy stypendialnej
  dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” na rok szkolny 2010/2011.

 

 

Warunki przyznania stypendium

 

§ 3

Program stypendialny realizuje Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

§ 4

 1. Celem Programu jest:
 1. wzmocnienie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi i technicznymi oraz podniesienie atrakcyjności tych przedmiotów
  w procesie edukacji,
 2. ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia,
 3. stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia uczniom napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym
  i geograficznym uniemożliwiające rozwój edukacyjny.
 1. Wsparciem stypendialnym w ramach Programu objętych zostanie 400 uczniów.
  O wsparcie ubiegać się mogą uczniowie wszystkich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych spełniający łącznie kryteria określone w § 5.

 

§ 5

 1. Stypendium w ramach Programu mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. w roku szkolnym 2010/2011 będą uczniami gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 2. posiadają zameldowanie na terenie województwa pomorskiego,
 3. pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie w 2009 r.
  nie przekraczał dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł netto lub 1166 zł netto (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
  o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).
 4. uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2009/2010:

a) w VI kl. szkoły podstawowej – co najmniej 5,0,

b) w gimnazjum – co najmniej 4,75,

 1. w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 4,4,
 1. uzyskali w roku szkolnym 2009/2010 średnią ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych co najmniej 5,0, przy czym:
  1. w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym 2010/2011 będą uczniami klas pierwszych gimnazjum do średniej ocen należy wliczyć ocenę z matematyki i dwóch wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych (wskazaną na podstawie świadectwa ukończenia szóstej klasy),
  2. w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym 2010/2011 będą uczniami klas drugich i trzecich gimnazjum oraz uczniami szkół ponadgimnazjalnych do średniej ocen należy wliczyć ocenę z matematyki i jednego wybranego przedmiotu matematyczno – przyrodniczego lub technicznego określoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2009/2010,
 1. uzyskali ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej
  co najmniej 30 punktów lub uzyskali z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum co najmniej 60 punktów,

  1. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających kryteria określone w ust. 1 jest większa niż ustalona liczba stypendiów, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby
   o najwyższej liczbie punktów ustalanych według zasad określonych w § 8.

 

 

 

 

Tryb przyznawania stypendium

 

§ 6

 1. Do złożenia wniosku o stypendium w ramach Programu stypendialnego uprawnione są szkoły, które wytypują ucznia spełniającego kryteria określone w § 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
 1. złożenie przez wnioskującą szkołę wniosku zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 wraz z niezbędnymi dokumentami, określonymi w § 6 ust. 8,
 2. przygotowanie przez opiekuna stypendysty, wskazanego we wniosku na podstawie
  art. 1 pkt 6 i art. 4 w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty, Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia (IPEU) uwzględniającego zadeklarowany we wniosku kierunek rozwoju edukacyjnego ucznia oraz zaakceptowanego przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia.
 1. Zadeklarowany we wniosku kierunek rozwoju edukacyjnego ucznia w roku szkolnym 2010/2011, zgodny z jego zdolnościami i zainteresowaniami, jest obowiązujący podczas całego okresu trwania Programu, z zastrzeżeniem ust. 4
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, wskazany we wniosku kierunek rozwoju ucznia może zostać zmieniony.
 3. Wniosek dyrektora szkoły, o którym mowa w ust. 4 rozpatruje przewodniczący Komisji Stypendialnej, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1.
 4. Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium w ramach Programu upływa
  5 lipca 2010 roku (decyduje data wpływu wniosku na adres wskazany w ust. 7 lub data stempla pocztowego).
 5. Wniosek wraz z załącznikami, umieszczony w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym nazwę i adres wnioskującej szkoły wraz z dopiskiem: „Departament Edukacji i Sportu – Wniosek o stypendium – Program 2010/2011” należy złożyć
  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, osobiście lub przesłać pocztą.
 6. Do wniosku(załącznik nr 1) należy dołączyć:
 1. Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia (IPEU)(załącznik nr 2),
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły o wysokości średnich ocen określonych w § 5 ust. 1 pkt 4 i 5 (załącznik nr 3),
 3. Informację o dochodach rodziny uzyskanych w roku podatkowym 2009(załącznik nr 4) wraz z wszelkimi dokumentami (lub kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) niezbędnymi do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie ucznia zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi i innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 4. wyniki egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – dotyczy uczniów wszystkich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 5. zaświadczenia organizatorów potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach
  i olimpiadach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
  i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125) (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) (jeśli dotyczy),
 6. Oświadczenie(załącznik nr 5),
 7. poświadczenie o zameldowaniu wystawione przez właściwy urząd gminy.
  1. Dyrektor wnioskującej szkoły odpowiada za wiarygodność podanych danych.
  2. Kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 8, potwierdza za zgodność
   z oryginałami dyrektor wnioskującej szkoły lub inny upoważniony do tego rodzaju czynności pracownik.

 

§ 7

 1. Departament dokonuje weryfikacji formalnej wniosków oraz dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 8.
 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Departament może wezwać drogą telefoniczną lub elektroniczną wnioskującą szkołędo ich uzupełnienia we wskazanym terminie.
 3. Wniosek nie będzie zakwalifikowany do dalszego rozpatrzenia w przypadku, gdy:
 1. zostanie złożony po ustalonym terminie, o którym mowa w § 6 ust. 6,
 2. uczeń wskazany we wniosku, nie spełnia kryteriów określonych w § 5 ust. 1 ,
 3. wnioskująca szkoła nie uzupełni braków formalnych, o których mowa w ust. 2,
  we wskazanym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
  1. W indywidualnych sytuacjach uzasadnionych czynnikami losowymi, na wniosek dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby, termin uzupełnienia braków formalnych może zostać przedłużony.
  2. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów lub data stempla pocztowego.
  3. Termin dokonania weryfikacji formalnej uzależniony jest od ilości złożonych wniosków
   o stypendium, jednak nie może on być dłuższy niż 40 dni roboczych od upływu wyznaczonego terminu do składania wniosków, z zastrzeżeniem ust. 4.
  4. Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Programu zostanie przekazana przez Departament do wnioskującej szkoły.
  5. Departament będzie przyjmować i rozpatrywać uwagi dotyczące oceny formalnej wniosku w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 7.
  6. Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym poddane zostaną ocenie merytorycznej przeprowadzanej według kryteriów wymienionych w § 8.

 

 

§ 8

 1. Listę stypendystów oraz listę rezerwową tworzy się na podstawie przyznanych punktów
  z zastosowaniem poniższych kryteriów wraz z wagami:
 1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów określana jest na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2009/2010 – maksymalnie 20 punktów.

Liczba punktów (LP) liczona jest według wzorów:

 

a) dla VI kl. szkoły podstawowej: LP = (x – 5,0) x 20

b) dla gimnazjum: LP = (x – 4,75) x 16

  1. dla szkół ponadgimnazjalnych: LP = (x – 4,4) x 12,5

 

gdzie:

x – oznacza średnią ocen, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,

 

 1. średnia ocen z matematyki i wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych określana jest na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2009/2010 – maksymalnie 35 punktów.

Liczba punktów (LP) liczona jest według wzoru:

 

LP = 35

gdzie:

MPT – oznacza średnią ocen, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 5,

 

 1. wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego (uzyskanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego ucznia) – maksymalnie 10 punktów.

Liczba punktów (LP) liczona jest według wzoru:

 

LP = wynik egzaminu x współczynnik p

 

gdzie:

sposób ustalania wyniku egzaminu oraz wartość współczynnika p w zależności
od poziomu egzaminu przedstawia poniższa tabela:

 

poziom egzaminu sposób ustalania wyniku egzaminu wartość współczynnika p
sprawdzian w klasie VI S – indywidualny wynik w punktach40 – maksymalna liczba punktów 10
egzamin gimnazjalny E – suma indywidualnych wyników w punktach 100 – maksymalna liczba punktów z obu części egzaminu 10

 

 1. osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach uzyskane w roku szkolnym 2009/2010 – za wybrane maksymalnie 3 konkursy/turnieje/olimpiady wymienione
  w
  załączniku nr 8 do regulaminu – maksymalnie 30 punktów.

 

Liczba punktów za poszczególne osiągnięcia ucznia ustalana jest według zasad:

 1. konkursy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów:

– laureat konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt,

– laureat konkursu wojewódzkiego – 5 pkt,

 1. olimpiady, konkursy i turnieje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

– laureat olimpiady, konkursu i turnieju stopnia centralnego – 10 pkt,

– laureat olimpiady, konkursu i turnieju stopnia okręgowego – 5 pkt,

 

 1. miejsce zameldowania na obszarach wiejskich – 2,5 punkta

gdzie:

obszary wiejskie – oznaczają gminy wiejskie, gminy miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców,

 

 1. miejsce zamieszkania na obszarach słabych strukturalnie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) – 2,5 punkta

gdzie:

obszary słabe strukturalnie – oznaczają wyróżnione obszary na Mapie stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu.

 

 1. Maksymalna liczba punktów, jaką uczeń może otrzymać w oparciu o kryteria określone
  w ust. 1, wynosi 100 punktów.
 2. W sytuacji, gdy uczniowie po weryfikacji merytorycznej uzyskają taką samą liczbę punktów, ustalenie listy stypendystów i listy rezerwowej nastąpi na podstawie liczby punktów z dokładnością do kolejnych miejsc po przecinku.

 

§ 9

 

 1. Po zakończeniu procedury weryfikacji wniosków Departament sporządzi listę wniosków zaakceptowanych, zaczynając od wniosku ucznia, który otrzymał największą liczbę punktów ustaloną zgodnie z kryteriami określonymi w § 8 oraz listę wniosków niespełniających kryteriów określonych w § 5 ust. 1.
 2. W celu ustalenia listy stypendystów oraz listy rezerwowej w ramach Programu powołana zostanie, uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego, Komisja Stypendialna, w skład której wejdą:
 1. Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – przewodniczący Komisji Stypendialnej,
 2. Radny Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego – członek Komisji Stypendialnej,
 3. przedstawiciel Pomorskiego Kuratorium Oświaty – członek Komisji Stypendialnej,
 4. przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – członek Komisji Stypendialnej,
 5. przedstawiciel Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – członek Komisji Stypendialnej,
 6. przedstawiciel Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – członek Komisji Stypendialnej,
 7. przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – członek Komisji Stypendialnej,
 8. pracownik Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – członek Komisji Stypendialnej.
 1. Komisję Stypendialną zwołuje i kieruje jej pracami Przewodniczący Komisji Stypendialnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji Stypendialnej czynności określone w ust. 2. wykonuje osoba wskazana w ust. 1 pkt 8.
 3. Posiedzenia Komisji Stypendialnej odbywają się przy obecności co najmniej 2/3 jej składu.
 4. Obsługę organizacyjną Komisji Stypendialnej zapewnia Departament.
 5. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Pomorskiego na wniosek Komisji Stypendialnej w oparciu o przedstawioną listę uczniów zaakceptowaną przez Departament do wysokości środków przewidzianych w budżecie Programu.
 6. Lista stypendystów oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (www.woj-pomorskie.pl) oraz na stronie portalu Wrota Pomorza (www.wrotapomorza.pl), niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
 7. Od uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przyznania stypendium
  w ramach Programu nie przysługuje odwołanie.

 

 

Zasady wypłaty stypendium

 

§ 10

 1. Stypendysta jest zobowiązany w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia listy

stypendystów (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego) dostarczyć do Departamentu:

 1. zaświadczenie wskazujące szkołę, do której w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza stypendysta,
 2. dokumenty niezbędne do przekazywania stypendium w formie finansowej, wskazane w informacji zamieszczonej wraz z listą stypendystów.
 1. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub dostarczenie ich
  po wyznaczonym terminie, skutkuje wykreśleniem z listy stypendystów oraz przyznaniem w to miejsce stypendium uczniowi z listy rezerwowej z największą liczbą punktów,
  z zastrzeżeniem ust. 3
 2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji Stypendialnej może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu, o którym mowa w punkcie 1, do 20 dni.
 3. Stypendium będzie przekazywane uczniom, na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego, po uzyskaniu akceptacji projektu „Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” na rok szkolny 2010/2011 przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie
  z harmonogramem projektu, w miarę posiadanych środków na rachunku bankowym Województwa Pomorskiego.
 4. Stypendium w ramach Programu, w wysokości 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie dla jednego ucznia, wypłacane będzie za okres 12 miesięcy z przeznaczeniem na
  cele edukacyjne.
 5. Stypendysta traci prawo do stypendium, jeżeli dotyczyć go będzie co najmniej jeden
  z poniższych warunków:
 1. przestanie spełniać warunki określone w § 5 ust. 1 pkt 2,
 2. nie wywiąże się z zobowiązań złożonych w Oświadczeniu, o którym mowa
  w § 6 ust. 8 pkt 6,
 3. złoży oświadczenie o rezygnacji ze stypendium.
 1. O zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 6 informuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela-opiekuna stypendysty.
 2. Uchwałę w sprawie utraty prawa do stypendium podejmie Zarząd Województwa Pomorskiego na wniosek Komisji Stypendialnej.
 3. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 6, utrata prawa do stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zdarzenie miało miejsce.
 4. W miejsce stypendysty, który utracił prawo do stypendium z przyczyn opisanych w ust. 6, stypendium może otrzymać uczeń z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów.
 5. Uchwałę w sprawie przyznania stypendium uczniowi z listy rezerwowej podejmie Zarząd Województwa Pomorskiego na wniosek Komisji Stypendialnej.
 6. Komisja Stypendialna wnioskuje do Zarządu Województwa Pomorskiego o przyznanie stypendium osobie z listy rezerwowej w sytuacji, gdy okres na jaki można przyznać stypendium umożliwi osiągniecie któregoś z celów określonych w IPEU ucznia.
 7. Wartość stypendium przyznanego osobie z listy rezerwowej jest adekwatna do czasu na jaki stypendium zostało przyznane i nie może być wyższa niż kwota, jaka nie została wykorzystana przez stypendystę, w miejsce którego wprowadzony jest uczeń z listy rezerwowej.

 

Zadania nauczyciela-opiekuna stypendysty

 

§ 11

 1. Opiekun stypendysty:
 1. zapewnia realizację IPEU,
 2. pomaga w wykorzystaniu stypendium zgodnie ze szczegółowym celem rozwoju edukacyjnego założonym w IPEU,
 3. monitoruje osiągane przez stypendystę rezultaty.
 1. Do obowiązków opiekuna stypendysty należy:
 1. sporządzenie, w porozumieniu z rodzicem/prawnym opiekunem stypendysty,
  w terminie wskazanym po ogłoszeniu listy stypendystów szczegółowego harmonogramu zadań założonych w IPEU stypendysty i przekazanie
  do Departamentu,
 2. sporządzenie, w porozumieniu z rodzicem/prawnym opiekunem stypendysty, sprawozdania okresowego oraz sprawozdania końcowego z realizacji IPEU stypendysty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 i przekazanie
  do Departamentu,
 3. niezwłoczne informowanie Departamentu o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 6.
 1. Sprawozdanie należy złożyć w następujących nieprzekraczalnych terminach (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego):
  1. do 21 lutego 2011 roku do godz. 15.30 – sprawozdanie okresowe,

2) do 10 lipca 2011 roku do godz. 15.30 – sprawozdanie końcowe.

 1. W związku z pełnionymi obowiązkami opiekun stypendysty będzie otrzymywać,
  na podstawie zawartej umowy zlecenia, wynagrodzenie w kwocie do 900 zł brutto (dziewięćset złotych brutto), przekazywane w transzach określonych w umowie zleceniu.
 2. W przypadku, gdy opiekun stypendysty obejmie opieką więcej niż jednego stypendystę, kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, ulega odpowiednio zwielokrotnieniu.
 3. W przypadku, gdy stypendysta, którego nauczyciel jest opiekunem, utraci prawo
  do otrzymywania stypendium z powodów określonych w § 10 ust. 6, wynagrodzenie dla opiekuna stypendysty będzie wypłacone w wysokości proporcjonalnej
  do przepracowanego czasu w ramach programu stypendialnego.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może dokonać zmiany opiekuna stypendysty.
 5. W przypadku stypendystów, którzy w roku szkolnym 2010/2011 będą uczniami klas pierwszych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w zaświadczeniu, o którym mowa § 10 ust. 1 pkt 1, dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela-opiekuna, który przejmie nadzór merytoryczny nad stypendystą w trakcie realizacji IPEU.
 6. Nauczyciel-opiekun stypendysty, o którym mowa w ust. 10 zobowiązany jest do zapoznania się z Indywidualnym Programem Edukacyjnym Ucznia, jaki został sporządzony przez nauczyciela szkoły wnioskującej.
 7. Jeżeli w szkole, do której w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza stypendysta, nie jest zatrudniony nauczyciel posiadający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje umożliwiające realizację IPEU, opiekę dydaktyczną może sprawować pedagog szkolny lub doradca zawodowy zatrudniony w szkole stypendysty.
 8. Opiekun stypendysty może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż ośmiu stypendystów, z zastrzeżeniem ust.14.
 9. W przypadku konieczności objęcia przez nauczyciela-opiekuna stypendysty opieką więcej niż ośmiu stypendystów dyrektor szkoły, której uczniami są dani stypendyści, składa do Departamentu Edukacji i Sportu pisemne wyjaśnienie uzasadniające taką konieczność.
 10. Wskazany jest udział nauczyciela-opiekuna stypendysty w szkoleniach organizowanym przez DES – UMWP w ramach projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty” – Działanie 9.4 PO KL.

 

 

 

§ 12

 1. W celu realizacji IPEU, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 8 pkt 1, nauczyciel – opiekun stypendysty współpracuje z jego rodzicem/prawnym opiekunem.
 2. W związku z wymogiem składania sprawozdania okresowego i końcowego rodzic/prawny opiekun ucznia zobowiązany jest dostarczyć opiekunowi stypendysty informację
  o wydatkach dokonanych w ramach realizacji IPEU.
 3. Rodzic/prawny opiekun ucznia jest zobowiązany dostarczyć szkole składającej wniosek wszelkie niezbędne do ubiegania się o stypendium dokumenty, o których mowa
  w § 6 ust. 8.
 4. Rodzic/prawny opiekun stypendysty, przez cały okres otrzymywania przez ucznia stypendium, może zostać wezwany do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 13

 1. W ramach Programu przewiduje się przyznanie wyróżnień dla stypendystów, którzy
  w ramach realizacji IPEU wykażą się największymi osiągnięciami.
 2. Uchwałę w sprawie formy wyróżnień podejmie Zarząd Województwa Pomorskiego
  po uzyskaniu akceptacji projektu przez Instytucję Zarządzającą.

 

§ 14

  1. Departament monitoruje przebieg realizacji Programu i dokonuje jego ewaluacji.
  2. W celu przeprowadzenia ewaluacji Programu Departament może zbierać informacje pochodzące od uczestników Programu w szkole, do której w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza stypendysta.
  3. Dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza stypendysta, jest zobowiązany do umożliwienia zebrania informacji przez Departament, o których mowa
   w ust. 2.

 

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego na wniosek Komisji Stypendialnej.

 

§ 16

Załącznikami do Regulaminu Programu są:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 1),
 2. Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia (załącznik nr 2),
 3. Zaświadczenie o wysokości średniej ocen ucznia (załącznik nr 3),
 4. Informacja o dochodach rodziny (załącznik nr 4),
 5. Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej (załącznik nr 4a),
 6. Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (załącznik nr 4b),
 7. Oświadczenie (załącznik nr 5),
 8. Sprawozdanie okresowe/końcowe z realizacji IPEU (załącznik nr 6),
 9. Mapa obszarów słabych strukturalnie (załącznik nr 7).

Related Post