Zmiany w harmonogramie pracy szkoły

Rozporządzeniem MEN  z dn. 24 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka zdalna w szkołach przedłużona została do 3 stycznia 2021 r. Jednocześnie ujednolicony został termin ferii zimowych dla całej Polski.

Oznacza to następujące zmiany w planie pracy naszej szkoły:

• ferie zimowe przeniesione zostają na dwa pierwsze tygodnie stycznia 2021 r. (4 – 17.01)
• semestr drugi rozpoczyna się 1 lutego 2021 r.
• odwołane zostają dni wolne od zajęć dydaktycznych przed przerwą świąteczną, co oznacza że 21 i 22 grudnia szkoła pracuje zgodnie z planem.

Pozostałe terminy wskazane w planie pracy szkoły pozostają bez zmian:
17 grudnia 2020 r. – wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych (w tym zagrożeń) oraz dyżur nauczycieli w formie on-line na platformie MSTeams
• 23.12.2020 – 3.01.2021 – przerwa świąteczna
• 27.01.2021 r. – ostateczne wystawienie ocen śródrocznych (semestralnych)
• 29.01.2021 r. godz. 15.00 – klasyfikacyjna rada pedagogiczna
• 29.01.2021 r. godz. 17.00 – wywiadówka semestralna
 
 

Related Post