Ranking wniosków o przyznane Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok szkolny 2019/2020

Otrzymaliśmy komunikat :
Szanowni Państwo,
informujemy, że zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o
przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok szkolny
2019/2020 finansowanych ze środków budżetu województwa.
22 października 2020 r. Komisja Stypendialna sporządziła:
1.   Ranking wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa
Pomorskiego odrębnie
dla szkół:
a)    podstawowych;
b)    ponadpodstawowych;
c)    artystycznych;
2.   Rekomendację dotyczącą liczby proponowanych Stypendiów oraz
ich wysokości,
28 października br. Rankingi i Rekomendacja zostały opublikowane na
stronie w ogłoszeniu nr 77/20 w Biuletynie Informacji Publicznej
Województwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego:
Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu – dyrektor wnioskującej szkoły lub
jego zastępca,  w terminie 7 dni od dnia opublikowania Rankingu, może
złożyć podanie o ponowną ocenę merytoryczną wniosku o przyznanie
Stypendium. Podanie należy wnieść na piśmie zgodnie z wymogami § 10
ust. 5 i 6 Regulaminu.
Zweryfikowany Ranking, uwzględniający również pozytywnie rozpatrzone
podania o ponowną ocenę wniosków, będzie stanowił podstawę do
podjęcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie
przyznania Stypendiów i Nagród.
Liczba i wysokość proponowanych stypendiów uzależniona jest od
dostępności środków finansowych w budżecie województwa
pomorskiego.
Informacja o przyznaniu Stypendiów i Nagród zostanie opublikowana w
BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego niezwłocznie po
podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego przedmiotowej uchwały.
Niniejsza informacja została również przekazane na adresy e-mailowe
uczniów/rodziców, wskazane we wnioskach o przyznanie stypendium,
zwracamy się jednak do Państwa z prośbą o jej upowszechnienie
wśród wnioskujących uczniów.
Z poważaniem,
Monika Gawin
Departament Edukacji i Sportu
Referat aktywizacji zawodowej i społecznej

Related Post