REKRUTACJA

HARMONOGRAMY !!!

Poniżej zamieszczamy terminy zajęć przygotowawczych dla kandydatów do klasy I oraz harmonogramy egzaminów wstępnych i kwalifikacyjnych. Osoby przystępujące do egzaminów wstępnych oraz kwalifikacyjnych mają wyznaczone sale do przebrania i przygotowania się na 30 min przed godziną podaną w grafiku. Dzieci biorące udział w badaniu predyspozycji będą zapraszane do wejścia na teren szkoły, może im towarzyszyć jedne rodzic / opiekun prawny.

Podstawowe informacje o szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku to szkoła publiczna, prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to połączenie szkół muzycznych I i II st. oraz szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (z pełnym programem nauczania MEN). Pełna edukacja w naszej szkole trwa dwanaście lat. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą ośmioletnią a Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. – sześcioletnią. W szkole istnieją trzy specjalności: instrumentalistyka, rytmika (od I klasy OSM II st.) oraz wokalistyka (od III klasy OSM II st.). Na wydziale instrumentalnym prowadzone są indywidualne zajęcia z następujących instrumentów: akordeon, fortepian, organy, skrzypce, altówka wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot (fagonello), trąbka, sakshorn, róg, puzon, tuba, perkusja.

Rekrutacja dzieci do klasy I

Do klasy pierwszej przyjmujemy dzieci, które w tym roku kalendarzowym kończą siedem lat. Zgodnie z Art. 36 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe na wniosek rodziców naukę w naszej szkole może rozpocząć także dziecko, które w tym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy Prawo Oświatowe.
Badanie przydatności do klasy I, które odbędą się w dniach 13-14 maja br. poprzedzone jest lekcjami przygotowawczymi, które odbędą się w dniach: 10-12 maja 2021 r.

Terminy egzaminów

Egzaminy wstępne i kwalifikacyjne do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku na rok szkolny 2021/22 odbędą się w dniach 10 – 19 maja 2021 r., a badanie przydatności kandydatów do klasy I OSM I st. przeprowadzone zostanie w dniach 13-14 maja 2021r.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie opublikowany na stronie szkoły do dnia 5 maja 2021 r. Przewidujemy, że egzaminy kwalifikacyjne do I i II st. oraz egzaminy wstępne do II st. odbędą się wg następującego porządku (dotyczy to również obecnych uczniów klasy VI naszej szkoły):

  • kandydaci na instrumenty dęte lub perkusję: 10-11 maja 2021
  • kandydaci na fortepian, organy lub akordeon: 12 maja 2021
  • kandydaci na instrumenty smyczkowe, harfę lub gitarę: 17-18 maja 2021
  • kandydaci na specjalność rytmika lub wokalistyka: 19 maja 2021

Biorąc pod uwagę trwający w dalszym ciągu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 egzaminy wstępne i kwalifikacyjne mają formę ograniczoną do części praktycznej, a ostateczne decyzje o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie wyników części praktycznej oraz ocen na świadectwie szkolnym z przedmiotów muzycznych (Zasady rekrutacji do OSM I i II st. Statut Szkoły §37 pkt. 10, §38 pkt.8 oraz §38 pkt. 18).

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdą Państwo w zakładce (kategoria) REKRUTACJA.

Related Post