Stypendia programu Młoda Polska

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry ogła­sza nabór wnio­sków do VIII edy­cji pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go „MŁODA POL­SKA” na rok 2011.

„Młoda Pol­ska” to pro­gram prze­zna­czo­ny dla mło­dych (do 35 roku życia) ar­ty­stów mu­zy­ków, fil­mow­ców, fo­to­gra­fi­ków, sztuk wi­zu­al­nych, te­atru, tańca, li­te­ra­tów oraz kry­ty­ków le­gi­ty­mu­ją­cych się wy­bit­ny­mi osią­gnię­cia­mi. Sty­pen­dia przy­zna­wa­ne są w dro­dze kon­kur­su.

Wnio­ski wraz z wy­ma­ga­ny­mi za­łącz­ni­ka­mi na­le­ży prze­słać pocz­tą lub zło­żyć w Na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry ul. Se­na­tor­ska 12, 00-​082 War­sza­wa,
do dnia 15 paź­dzier­ni­ka (pią­tek) 2010 roku. http://nck.pl/index/viewCategory/id/233/permalink/mloda-polska/type/article/mode/news

Related Post