Zastępstwa 12.09.2018

Nauczyciel  Lekcja Przedmiot Klasa Zastępujący
p.Moenert  3 j. polski VIII c (sala 70) p.Jadczak 
p.Moenert  4 j. angielski VII b p.Borysewicz
p.Poznańska  4 historia VI p.Kamińska
p.Moenert  5 j.angielski IVb p.Polewska
p.Przygocka 5 ZTR IIa świetlica
p.Moenert  6 j.angielski XI p.Lauer
p.Moenert  7 j.angieslki XI p.Tartas
p.Przygocka 6 i 7 ZTR XII odwołane
p.Przygocka 8 i 9  ZTR VIIIa p. Kłosowski
p.Przygocka 8 i 9  ZTR VIIIb odwołane

Stypendia MKiDN za osiągnięcia artystyczne

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi szkoły średniej artystycznej, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi – laureatowi krajowego lub międzynarodowego konkursu.

Kandydatów na stypendystów zgłasza dyrektor szkoły. Stypendystów wyłania komisja stypendialna powołana przez MKiDN, a zatwierdza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdego roku stypendia wręcza się w dwóch turach: przed wakacjami dla dyplomantów (termin składania wniosków do 15 kwietnia), po wakacjach (termin do 15 września) dla pozostałych uczniów.

Kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 890) w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wypełnione ankiety stypendialne wraz z życiorysem artystycznym, dyplomami, opiniami itp. prosimy składać  do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 14 września br. do godziny 8.30.

Ankietę stypendialną można pobrać na stronie:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/stypendia/stypendia-dla-uczniow-szkol-artystycznych.php