Stypendia MKiDN za osiągnięcia artystyczne

Przypominamy, że 15 września upływa termin wysyłania przez szkołę ankiet uczniów ubiegających się o stypendium MKiDN za osiągnięcia artystyczne. Stypendia ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów.

Ankiety wraz z kopiami dyplomów, opiniami itp. należy złożyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 12 września (ponieważ przed wysłaniem do Warszawy muszą być jeszcze podpisane przez Wizytatora Regionalnego CEA).

Ankiety można pobrać na stronie MKiDN:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-dla-uczniow-szkol-artystycznych.php