Nowa Rada Rodziców

Na posiedzeniu Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im.

F. Nowowiejskiego w Gdańsku w dniu 18 września 2014 roku Przedstawiciele Rady Rodziców

w wyniku głosowania wyłonili

Prezydium Rady Rodziców w Roku Szkolnym 2014/2015 w składzie:

1. Przewodniczący – Adam Gosiewski (kl. VII)

2. Vice Przewodnicząca – Marta Kempińska (kl. IB)

3. Vice Przewodnicząca – Renata Kaczyńska-Maciejowska (kl. VB/ kl. VIII)

4. Skarbnik – Tadeusz Szarowski (kl. X)

5. Sekretarz – Bartosz Rogowski (kl. VA)

6. Księgowa – Maria Patrzek

7. Komisja Rewizyjna – Izabela Wyszkowska (kl. VIB)

8. Komisja Rewizyjna – Katarzyna Kliczewska (kl. IVA).

Przegłosowano w związku z powyższym, iż decyzją Rady Rodziców Przewodniczący, Adam

Gosiewski, i Księgowa, Maria Patrzek, są upoważnieni do składania oświadczeń majątkowych

w imieniu Rady Rodziców przy OSM I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku z siedzibą

przy ul. Gnilnej 3 w Gdańsku.

Rada Rodziców, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z wykonania Budżetu Rady

Rodziców w Roku Szkolnym 2013/2014, jednomyślnie przegłosowała również przyjęcie tego

sprawozdania (12 głosów za przyjęciem sprawozdania).