Wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2013/2014  programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

 • klasach 1-3 i klasie 5 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

 • klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia

 1. W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 06 września 2013 r. wypełniony wniosek (druk do pobrania w sekretariacie szkoły)

 1. W roku szkolnym 2013/2014 uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” są uczniowie pobierający naukę w klasach I – III i V szkół osm I stopnia oraz w klasach V osm II stopnia

 1. z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto, a w przypadku uczniów klas I osm I stopnia nie przekracza kwoty 539 zł netto,

 2. nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 456 zł netto, ale w rodzinie występuje:

 • ubóstwo,

 • sieroctwo,

 • bezdomność,

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność,

 • długotrwała lub ciężka choroba,

 • przemoc w rodzinie,

 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizm lub narkomania,

 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,

 • klęski żywiołowe lub ekologiczne.

3. Maksymalną wartość pomocy obrazuje poniższa tabela:

Osoby uprawnione

Kwota dofinansowania

Zakup podręczników

uczeń klasy I – III osm I stopnia

225 zł

uczeń klasy V osm I stopnia

325 zł

uczeń klasy V osm II stopnia

445 zł

 1. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

  1. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

  2. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.