Konkurs „Januszajtis”

       skrzypce 

REGULAMIN

 X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO

 PAMIĘCI ALEKSANDRY JANUSZAJTIS

 GDAŃSK 18 – 23 listopada 2013 r.

X Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy

 Pamięci Aleksandry Januszajtis

 jest organizowany przez

 Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków

 im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku

 oraz

 Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną

 I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku

 

             

§1

  X Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis

 odbędzie się w dniach 18 – 23 listopada 2013 r. w Gdańsku.

 

§2

 Konkurs jest trzyetapowy i będzie przebiegał w dwóch grupach wieku.

 W grupie A – młodszej -mogą wziąć udział skrzypkowie,

 którzy nie ukończyli 13 lat do 31 grudnia 2012 r.

 W grupie B – starszej – mogą wziąć udział skrzypkowie,

 którzy nie ukończyli 17 lat do 31 grudnia 2012 r.

  §3

 W przypadku dużej liczby kandydatów organizatorzy

 zastrzegają sobie możliwość wstępnej selekcji

 w porozumieniu ze szkołą kandydata.

  §4

  Kandydat zgłaszający się do Konkursu powinien

 uzyskać akceptację dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

 

§5

 Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

 Kolejność występów ustalona zostanie wcześniej, drogą losowania litery alfabetu.

 

 §6

  Kandydaci zakwalifikowani do Konkursu obowiązani są zgłosić się

 w sekretariacie szkoły najpóźniej dzień przed rozpoczęciem przesłuchań.

 

§7

  Uczestnicy Konkursu będą oceniani przez Jury,składające się z wybitnych polskich muzyków,

 którego skład będzie ogłoszony w dniu otwarcia Konkursu.

 Decyzje Jury są nieodwołalne.

 Skład Jury zaproponowany przez organizatorów powołuje

 Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

 

§8

 Zdobywcy nagród, wyróżnień i dyplomów w obu grupach wieku, otrzymują tytuł laureata X Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku.

 Podziału nagród dokona Jury.

 

§9

 Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu zakończenia Konkursu, przed Koncertem Laureatów.

 

§10

 Koncert Laureatów odbędzie się w dniu 23 listopada 2013 r. o godz.12.00

 w Sali Mieszczańskiej Nadbałtyckiego Centrum Kultury

 w Gdańsku ul. Korzenna 33/35

 

§11

  Kandydaci, akompaniatorzy i nauczyciele sami pokrywają koszty przejazdu,

 zakwaterowania i wyżywienia.

 

 §12

  Zgłoszenia kandydatów do X Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku należy przesłać na załączonym formularzu na adres:

 

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego

 80-847 Gdańsk ul. Gnilna 3

 

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Januszajtis”

 w terminie do 20 września 2013 r.

  Do karty uczestnika należy dołączyć:

 1.odpis aktu urodzenia;

 2.krótki życiorys artystyczny;

 3.jedną fotografię (6 cm x 4 cm);

 4.akceptację zgłoszenia od dyrektora szkoły muzycznej,

 do której kandydat uczęszcza.

 

§13

 Organizatorzy konkursu rezygnują z opłaty wpisowego z okazji jubileuszowej edycji konkursu.

  

§14

 Organizatorzy Konkursu powiadomią kandydata o zakwalifikowaniu się

 do udziału w Konkursie do 05 października 2013 r.

 

                                                                   Dyrektor Konkursu Skrzypcowego

                                                                 Pamięci Aleksandry Januszajtis

                                                        mgr Jerzy Hazuka

 

PROGRAM

 

X Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego

 Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku

 18 – 23 listopada 2013 r.

 

Grupa A

 uczestnicy, którzy do 31 grudnia 2012 r.

 nie ukończyli 13 lat

 

 I ETAP

  1.G.Ph. Telemann:

 dwie kontrastujące części dowolnie wybranej fantazji.

 2. Jedna dwudźwiękowa etiuda R. Kreutzera

 do wyboru spośród następujących:Nr 34, 35, 36, 37.

 3. Jedna etiuda do wyboru spośród

 następujących kompozytorów: P.Rode, Ch. Dancla.

 

II ETAP

 1. Część I i II dowolnej sonaty G.F. Häendla

 lub innej sonaty barokowej.

 2. Jeden utwór dowolny, z towarzyszeniem fortepianu,

 którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

 

III ETAP

  Część I lub II i III dowolnie wybranego koncertu.

  

Grupa B

 uczestnicy, którzy do 31 grudnia 2012 r.

 nie ukończyli 17 lat

  I ETAP

 1. J.S. Bach dwie kontrastujące części dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo z wyłączeniem Fug i Ciaccony.

 W przypadku Partity h-moll dwie dowolne części wraz z Doublee.

 2. N. Paganini – jeden Kaprys do wyboru.

 3. H. Wieniawski – op. 18, jeden Kaprys do wyboru.

 

II ETAP

                                                                  1. W.A. Mozart lub L.v. Beethoven:

 część I dowolnie wybranej sonaty.

 2. Utwór wirtuozowski z towarzyszeniem fortepianu,

 którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

 

III ETAP

 Dowolny koncert skrzypcowy.

 

                                                               ZAPRASZAMY !

X druk regulaminu 1str

X druk regulaminu 2 str

KARTA ZGŁOSZENIOWA – X KONKURS