Kolejne sukcesy zespołów kameralnych

W dniach 12-13.03.2011r. odbyły się w Warszawie Ogólnopolskie Przesłuchania Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II st. Trzy zespoły reprezentujące naszą szkołę zdobyły najwyższe lokaty.

 • Trio fortepianowe w składzie: Gabriela Michalak, Zofia Szafrańska, Martyna Kułakowska – I miejsce, przyg. prof. Anna Prabucka – Firlej
 • Trio fortepianowe w składzie: Karolina Gutowska, Maciej Kułakowski, Adrianna Paliwoda – II miejsce ex aequo, przyg. prof. Anna Prabucka – Firlej
 • Trio smyczkowe z akordeonem w składzie: Pamela Polkowska, Joachim Oller, Małgorzata Oller, Jacek Szponarski – II miejsce ex aequo, przyg. adi. Małgorzata Skorupa i prof. Krzysztof Olczak

Gratulujemy uczniom i pedagogom.

Lekcje otwarte prof. B. Kawalli

W dniu 17 marca br. w sali kameralnej naszej szkoły odbędą się lekcje otwarte i wykład prof. Bronisławy Kawalli (AM Warszawa). Tematem spotkań będzie problematyka związana z interpretacją muzyki F. Chopina – „F. Chopin – klasyk romantyzmu: aparat wyrazowy i wykonawczy”. Zajęcia odbywać się będą od godz. 10.00 do 18.00. Wykład rozpocznie się o godz. 11.50. W tym dniu pianiści z klas X-tych i XI-tych zwolnieni są z zajęć lekcyjnych na wykład.

Zapraszamy zainteresowanych pedagogów do zgłaszania swojego udziału w sekretariacie szkoły lub u kierownika sekcji fortepianu – mgr Mariusza Trzebniaka.

Rekrutacja 2011

ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
 1. Do klasy I OSM I stopnia przyjmowane są dzieci sześcio-  i siedmioletnie.
 2. O przyjęciu decyduje badanie predyspozycji polegające na sprawdzeniu uzdolnień
  muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie.
 3. Termin przeprowadzenia badania ustala dyrektor szkoły nie wcześniej niż na dzień 1 kwietnia.
  Badanie predyspozycji do klasy I poprzedzane jest lekcjami przygotowawczymi prowadzonymi
  przez nauczycieli rytmiki i organizowanymi w wymiarze 3 godzin.
 4. W celu przeprowadzenia badania dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.
 5. Z przebiegu badania komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów
  zakwalifikowanych oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych wraz z otrzymanymi
  przez nich ocenami.
 6. W skali 25 punktowej obowiązującej w badaniach przydatności kandydat musi osiągnąć
  minimum 16 punktów. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc do szkoły
  przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali wyższą ilość punktów.
 7. Uczniowie zdający do klas od II do VI OSM I st. muszą osiągnąć na egzaminach
  kwalifikacyjnych z instrumentu głównego, kształcenia słuchu i rytmiki po minimum
  18 punktów w skali 25 punktowej.
ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
 1. Do klasy I OSM II stopnia przyjmowani są uczniowie, którzy nie
  ukończyli 14 roku życia i legitymują się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej
  w zakresie kształcenia ogólnego i w zakresie kształcenia muzycznego. W wyjątkowych
  przypadkach ze względu na zapotrzebowanie środowiskowe szkoła może odstąpić od wymogu
  legitymowania się świadectwem ukończenia szkoły muzycznej I stopnia (dotyczy kandydatów
  zdających na instrumenty dęte, altówkę i kontrabas)
 2. Podstawą przyjęcia do szkoły jest zdanie egzaminu wstępnego.
 3. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły w okresie od 4 maja do 30 czerwca.
 4. W celu przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno –
  kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego
 5. Egzamin obejmuje:
  1. część praktyczną:
   • na wydział instrumentalny z przygotowanych utworów muzycznych
   • na wydział rytmiki z:
    • fortepianu
    • badania przydatności słuchowo – ruchowej
    • badania zdolności z zakresu improwizacji fortepianowej
  2. część teoretyczną:
   • dla kandydatów, którzy ukończyli 6-o letnią szkołę muzyczną
    I stopnia lub 4-o letni dział młodzieżowy szkoły muzycznej I stopnia:

    • egzamin pisemny z kształcenia słuchu
    • egzamin pisemny z wiadomości z zakresu teorii muzyki i audycji muzycznych
   • dla kandydatów, którzy nie ukończyli sześcio lub czteroletniej szkoły muzycznej I stopnia
    • egzamin pisemny i ustny z kształcenia słuchu
    • egzamin pisemny i ustny z wiadomości z zakresu teorii muzyki i audycji muzycznych
 6. Tematy egzaminów ustala komisja i są one objęte zasadą ochrony tajemnicy służbowej.
 7. Na egzamin pisemny przeznacza się nie więcej niż 120 minut.
 8. Czas trwania egzaminu praktycznego i ustnego ustala komisja.
 9. Na wydział instrumentalny do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy:
  • z egzaminu praktycznego z przygotowanych utworów muzycznych uzyskali minimum 18 punktów w skali 25 punktowej
  • w części teoretycznej uzyskali z każdego z egzaminów po minimum 13 punktów

  Na wydział rytmiki przyjmowani są kandydaci, którzy:

  • z każdego z egzaminów praktycznych uzyskali minimum 18 punktów
  • w części teoretycznej uzyskali z każdego z egzaminów po minimum 13 punktów

  Wymagane minimum punktacji z wszystkich egzaminów wynosi:

  • na wydziale instrumentalnym – 44
  • na wydziale rytmiki – 80

  pod warunkiem uzyskania przez kandydata minimum punktacyjnego określonego dla każdego ze zdawanych egzaminów

 10. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc uwzględnia się
  • wyższą ilość punktów uzyskanych na egzaminach wstępnych i kwalifikacyjnych
  • wyniki uzyskane na świadectwie szkolnym z zajęć ogólnokształcących
  • wyniki egzaminów zewnętrznych (przyjmuje się kandydatów mających wyższą
   średnią ocen oraz wyższą punktację na sprawdzianie – nie mniej niż 20 punktów)
 11. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół zawierający listę kandydatów
  zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych wraz z uzyskanymi ocenami.
 12. O przyjęciu do szkoły decyduje Dyrektor.
Rekrutacja uczniów do klasy I OSM I stopnia w Gdańsku
 1. Podanie należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2011 r. do sekretariatu szkoły
  w godz. od 9.00 – 15.00.
  Podanie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko ucznia,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • adres i numer ogólnokształcącej szkoły rejonowej,
  • (w podaniu można zasugerować instrument, na którym dziecko miałoby się uczyć)
 2. Istnieje możliwość zapisania dziecka do grupy „muzycznej zerówki”, której zajęcia
  odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki w godzinach
  od 16.00 do 16.45.
  Odpłatność ok. 60 zł. miesięcznie.
 3. Lekcje przygotowawcze dla kandydatów do klasy I odbędą się w dniach 16,17,18 maja 2011 r.
 4. Badanie predyspozycji kandydatów do klasy I odbędzie się w dniach 19, 20 maja 2011 r.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły pod nr 583011272 w godz. 9.00-15.00

Rekrutacja do klas II-VI OSM I stopnia oraz klas I-VI OSM II stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie winni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • podanie na wydanym przez szkołę lub pobranym na stronie internetowej kwestionariuszu
 • własnoręcznie napisany życiorys
 • świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do niej oraz wykaz ocen za I semestr (uczniowie, którzy aktualnie nie uczęszczają do szkoły muzycznej winni złożyć ostatnie świadectwo ze szkoły muzycznej)
 • zaświadczenie o uczęszczanie do szkoły ogólnokształcącej oraz wykaz ocen za I semestr
 • świadectwo lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym uczęszczanie do szkoły muzycznej (brak przeciwwskazań do grania na wybranym instrumencie, kandydatki na wydział rytmiki – zaświadczenie od lekarza ortopedy)
 • kserokopię skróconego aktu urodzenia lub jego odpisu
 • wykaz utworów granych w ostatnim półroczu.

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Po dostaniu się do szkoły należy dostarczyć:

 • ksero arkusza ocen szkoły ogólnokształcącej i muzycznej
 • świadectwo zdrowia i kartę zdrowia
 • zdjęcie legitymacyjne

Świadectwa szkolne należy złożyć nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia nauki w szkole.

Terminy egzaminów na rok szkolny 2011/2012

Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. z instrumentu głównego dla
uczniów z innych szkół – 24 maja 2011 r. godz. 10.00

Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. na wydział rytmiki
– 24 maja 2011 r. godz. 13.00

Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. z kształcenia słuchu i
wiadomości ogólnomuzycznych dla uczniów z innych szkół
– 25 maja 2011 r. godz. 10.00

DO POBRANIA: