Comenius

comenius

Let music speak – let’s speak of music

To Dwustronny Projekt Partnerski, w którym udział biorą Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, Polska, i Liceul de Artă Marin Sorescu w Craiova, Rumunia. Instytucją koordynującą jest strona polska, koordynatorem projektu jest p. Joanna Jadczak. Opiekunem projektu w szkole rumuńskiej jest p. Doina Sirbulescu. Projekt został zaakceptowany jako jeden z 25 na 162 zgłoszone projekty dwustronne. Jego realizacja planowana jest na dwa lata. W działania związane z projektem bezpośrednio zaangażowane są klasy dziesiąte. Działania w ramach projektu obejmują wykonywanie zaplanowanych zadań, zintegrowanych z programem nauczania oraz dodatkowo rozwijających kompetencje, a następnie wymiana przygotowanych materiałów ze stroną rumuńską. W trakcie projektu przewidziane są dwie 10-dniowe wizyty: w maju 2009 grupy polskiej w Rumunii, w kwietniu 2010 roku – grupy rumuńskiej w Polsce. W wizytach weźmie udział 20 uczniów i 4 nauczycieli z każdego kraju.

Ogólny opis projektu

Główną ideą projektu jest budzenie otwartości na inne kultury i przyswajanie języków, co ma stać się podłożem zrozumienia między narodami. Jako, że program LLP (Lifelong Learnig Programme – Uczenie się przez całe życie) koncentruje się na wymianie kulturalnej, twórczości, a także na wspomaganiu przyszłych zawodowych karier uczniów, naszym celem jest zintensyfikowanie językowych umiejętności uczniów w dziedzinie teorii i praktyki muzycznej. Jako, że przyszłość młodych muzyków może wymagać od nich studiowania i działalności artystycznej na terenie całej Europy, odpowiednie umiejętności językowe są niezbędne. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie będą mogli uświadomić sobie swoje potrzeby i trudności w uczeniu się języków obcych a także wzmocnić ich przyswajanie poprzez rozwijanie językowych umiejętności oraz świadomości kulturowej na temat innych krajów. Dzięki projektowi będą mogli dostrzec niezależną od różnic ideę jedności, która charakteryzuje Europę XXI wieku. Szczególne miejsce w projekcie zajmować będą tradycje muzyczne obu krajów. Uczniowie będą mogli wymienić się wiedzą na temat kompozytorów, utworów, instrumentów, tańców, terminologią muzyczną, wzbogacając przyszły zawodowy repertuar językowy. Będą mogli także sprawdzić nabyte językowe umiejętności w praktyce, uczestnicząc we wspólnych warsztatach, próbach i koncertach. Nauczyciele będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z nauczycielami z kraju partnerskiego.

Cele partnerskiego projektu

W ramach projektu będą realizowane następujące tematy:

 • Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat każdego z języków, prowadzące do stworzenia słownika terminów muzycznych, zawierających te terminy, które- zarówno w polskim, jak i rumuńskim- są inne niż terminy wywodzące się z języka włoskiego. Lista ta może zawierać nazwy instrumentów narodowych, piosenek i tańców.
 • Muzyka tradycyjna i narodowa (wokalna i instrumentalna) z naciskiem na lokalną muzykę folklorystyczną.
 • Elementy historii muzyki narodowej.
 • Narodowi kompozytorzy.
 • Instrumenty narodowe
 • Tańce narodowe.
 • Indywidualne aktywności szkół- mając na uwadze językową ukierunkowanie projektu, partnerzy będą wymieniać odpowiednie materiały pisane w językach polskim i rumuńskim, z tłumaczeniami w języku angielskim, jako głównym języku komunikacji. Otrzymane materiały będą indywidualnie studiowane w obu szkołach partnerskich.
 • Wspólne aktywności szkół –pod koniec każdego roku będą organizowane chóralne i instrumentalne koncerty, z repertuarem zawierającym polskie i rumuńskie utwory muzyczne. W przypadku utworów chóralnych, będą one śpiewane w językach obu partnerów projektu.

Współpraca podczas wymiany klas

Podczas wymiany klas uczniowie będą zaangażowani w lekcje językowe prowadzone przez nauczycieli z obu krajów. Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach orkiestry i chóru, gdzie będą postawieni w naturalnej sytuacji prób i będą mieli możliwość uczenia się języka przez proces nabywania naturalnego. Będą aktywnie uczestniczyli w warsztatach tańców narodowych i regionalnych, by nauczyć się kojarzenia nazw z autentycznymi tańcami i zaangażować słownictwo związane z ruchem. Uczniowie będą również mieli możliwość poznania muzycznej kultury kraju partnerskiego poprzez uczestnictwo w wykładach na temat narodowych i regionalnych instrumentów i odwiedzenie regionalnych muzeów. Mieszkając w domach swoich kolegów, uczniowie będą mieli kontakt z rodzimymi użytkownikami języka. Podczas aktywności organizowanych w szkole będą spotykali innych uczniów i będą korzystali z lekcji językowych prowadzonych przez rdzennych użytkowników języka.

Plan działań

wrzesień 2008 przygotowanie materiałów wstępnych, zawierających profile uczniów, charakterystyki szkół wraz z ich osiągnięciami i profilami znanych byłych uczniów, a także charakterystyki historyczne i geograficzne regionów
październik 2008 przygotowanie podstawowych informacji na temat języków krajów uczestniczących; wybór utworów
listopad 2008 muzyka regionalna i tańce regionalne- charakterystyka i opis; ćwiczenie wybranych utworów
grudzień 2008 pieśni regionalne (i tradycyjne pieśni związane z okresem Bożego Narodzenia); ćwiczenie wybranych utworów
styczeń 2009 historia muzyki narodowej, część pierwsza; ćwiczenie wybranych utworów
luty 2009 narodowi kompozytorzy, część pierwsza; ćwiczenie wybranych utworów
marzec 2009 instrumenty narodowe; ćwiczenie wybranych utworów
kwiecień 2009 narodowi kompozytorzy, część druga; ćwiczenie wybranych utworów
maj 2009 10 dniowa wizyta w Rumunii, podsumowanie postępów projektu, wybór utworów na następny rok
czerwiec 2009 podsumowanie wizyty, wymiana produktów; wymiana list utworów muzycznych na następny rok, zaopatrzenie szkół w nuty wybranych utworów muzycznych
wrzesień 2009 powtórzenie terminologii z poprzedniego roku, część druga słownika terminologii muzycznej; czytanie nut wybranych na ten rok
październik 2009 tańce narodowe; ćwiczenie wybranych utworów
listopad 2009 historia muzyki narodowej część druga; ćwiczenie wybranych utworów
grudzień 2009 pieśni narodowe; ćwiczenie wybranych utworów
styczeń 2010 kompozytorzy narodowi, część trzecia; ćwiczenie wybranych utworów
luty 2010 narodowa muzyka folklorystyczna, ćwiczenie wybranych utworów
marzec 2010 kompozytorzy narodowi, część czwarta; ćwiczenie wybranych utworów
kwiecień 2010 10 dniowa wizyta w Polsce, końcowa ewaluacja
maj 2010 wymiana materiałów i ich opracowanie
czerwiec 2010 publikacja materiałów
lipiec 2010 pisanie podsumowań i raportów, rozpowszechnianie efektów dwustronnej współpracy

Projekt edukacyjny – NUTA ZIELENI

dzień ziemiProjekt edukacyjny Nuta Zieleni jest realizowany przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gdańsku od kwietnia do czerwca 2009.

Projekt Nuta Zieleni wpisuje się w szerokie spektrum działań podejmo- wanych w mieście, a zorientowanych na ochronę środowiska oraz wyzwa- lanie aktywności proekologicznej społeczności lokalnej. Patronatem objął go Prezydent Miasta Gdańska.

Założeniem trwającej 2 miesiące akcji jest rozbudzenie w naszych uczniach świadomości ekologicznej, wskazanie im pożądanych zachowań i postaw oraz stworzenie okazji do praktycznego działania i obserwowania jego skutków.

Cały projekt obejmuje tak różne formy działania, jak ogólnoszkolny konkurs na projekt boiska marzeń, obchody Dnia Ziemi połączone z sadzeniem drzew na terenie szkolnym, inscenizację o tematyce morskiej przygotowaną w ramach współpracy z młodzieżą akademicką z USA oraz koncert Karnawał zwierząt Camille Saint-Saënsa z udziałem dyrektora gdańskiego Ogrodu Zoologicznego jako prelegenta.

Jak widać, celem działań jest stworzenie szerokiej płaszczyzny działań połączonych ideą dbałości o przyrodę, ze zwróceniem uwagi na specyfikę poszczególnych zagadnień – zieleń – płuca wielkiego miasta, morze – bogaty ekosystem istotny w funkcjonowaniu zarówno miasta portowego, kraju, jak i całej przyrody, świat zwierząt, zwłaszcza gatunków zagrożonych wyginięciem, jego bogactwo i obowiązek ochrony.

W trakcie trwania projektu uczniowie (a także ich rodziny, gdyż każde z wydarzeń adresowane jest do publiczności szerszej niż sama społeczność szkoły) będą mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy o ochronie przyrody, do podjęcia aktywności proekologicznej i wyrobienia prawidłowych nawyków, które pozostaną po zakończeniu projektu jako jej trwały skutek.

Planowane efekty:

 • Skonsolidowanie społeczności szkolnej i lokalnej wokół tematyki związanej ze środowiskiem naturalnym
 • Przekonanie uczestników o znaczeniu terenów zielonych w funkcjonowaniu przestrzeni miejskiej, wyrobienie nawyku troski o te obszary
 • Wzbogacenie wiedzy uczestników o najpopularniejszych w Polsce północnej gatunkach drzew
 • Zasadzenie drzew wokół ogrodzenia szkoły
 • Stworzenie na boisku przestrzeni zdrowej rekreacji i wypoczynku
 • Przekonanie uczestników do jazdy na rowerze jako alternatywny dla komunikacji samochodowej
 • Przywrócenie należytego miejsca w świadomości uczestników morzu jako wyjątkowemu bogactwu naszego regionu
 • Adopcja wybranego przez młodzież zwierzęcia z gdańskiego ZOO – wyrobienie poczucia odpowiedzialności i troski o istoty słabsze, zależne od pomocy człowieka

Realizowane przedsięwzięcia:

 • Obchody Dnia Ziemi – 25 kwietnia 2009. Festyn na boisku szkolnym. Sadzenie drzew wokół ogrodzenia, zakończenie konkursu plastycznego „Boisko naszych marzeń”, konkurs na slogan ekologiczny, znakowanie rowerów przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, slalom rowerowy – kurs bezpiecznej jazy. Zabawie towarzyszy Big-Band uczniów i absolwentów szkoły. Uczestnicy otrzymują gorący posiłek.
 • Koncert Under the sea – 8 maja 2009 – zakończenie i ukoronowanie trzydniowego pobytu w naszej szkole młodzieży akademickiej z Memphis, wykonującej wspólnie z uczniami klas starszych prace porządkowe na szkolnym boisku oraz zwiedzającej Gdańsk. Koncert jest wspólnym przedsięwzięciem, jego motywem przewodnim jest morze i legendy gdańskie.
 • Karnawał zwierząt Camille’a Saint-Saënsa – 17 czerwca 2009 – koncert specjalnie na tę okazję utworzonej orkiestry szkolnej towarzyszący wystąpieniu Michała Targowskiego, dyrektora Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. W czasie tygodni poprzedzających koncert dzieci wybierają zwierzę z gdańskiego ZOO, które chcą adoptować, wpłacając regularnie środki na jego utrzymanie.

Formy pracy:

 • Konkurs plastyczny „Boisko naszych marzeń”
 • Konkurs na slogan ekologiczny
 • Kurs bezpiecznej jazdy na rowerze
 • Nauka prawidłowego sadzenia i utrzymania drzew
 • Prace porządkowe na boisku szkolnym
 • Pogadanki (w ramach lekcji przyrody, godzin wychowawczych, koncertów) na temat prawidłowych nawyków ekologicznych, dbałości o czystość powietrza, wody, gleby, zrównoważonego gospodarowania energią, zbiórki surowców wtórnych i recyclingu
 • Kontynuacja akcji zbiórki baterii
 • Wszystkie działania ściśle połączone będą z muzyką, która jest najważniejszym spoiwem szkolnej społeczności a także podstawowym sposobem istnienia szkoły w środowisku lokalnym. Koncert jest głównym bądź towarzyszącym elementem każdego wydarzenia szkolnego, podobnie w projekcie ekologicznym Nuta zieleni.