Rekrutacja na 2020/21 – dokumenty

Kandydaci do klasy I OSM I ST. – badanie przydatności – 12.06.2020

Dokumenty:

W dniu egzaminu prosimy o dostarczenie:

 • oryginału wniosku – podania do szkoły (dot. osób, które przesyłały wniosek tylko mailowo)
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu – w wyjątkowych wypadkach zaświadczenie można dostarczyć do dnia 13.08.2020).

Kandydaci do klas II-VI I st. oraz I – VI II st. (kl.VII,VIII,IX,X,)egzaminy klasyfikacyjne i wstępne 9 – 10. 06.2020

Dokumenty:

– do dnia 4.06.2020 – prosimy o przesłanie na adres mailowy sekretariat@osm.gdansk.pl:

 • skanów świadectw z poprzedniego roku szkolnego (szkoły muzycznej oraz ogólnokształcącej)
 • skanów wykazu ocen za I półrocze bieżącego roku szkolnego
 • wykazu materiału (muzycznego) opanowanego w klasie poprzedniej oraz w obecnym roku szkolnym
 • programu przygotowanego na egzamin wstępny

W dniu egzaminu prosimy o dostarczenie :

 • oryginału wniosku – podania do szkoły (dot. osób, które przesyłały wniosek tylko mailowo)
 • oryginałów (lub ich uwierzytelnionych kopi) świadectw z poprzedniego roku szkolnego (szkoły muzycznej oraz ogólnokształcącej)
 • wykazu ocen za I półrocze bieżącego roku szkolnego
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu). W wyjątkowych wypadkach zaświadczenie można dostarczyć do dnia 13.08.2020).

Resztę wymaganych dokumentów dostarczycie Państwo w chwili kiedy dziecko dostanie się do szkoły.

Terminy egzaminów wstępnych

Informujemy, że egzaminy wstępne i kwalifikacyjne do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku odbędą się w dniach 9 – 10 czerwca 2020 r., a badanie przydatności kandydatów do klasy I OSM I st. przeprowadzone zostanie 12 czerwca br.

Terminy egzaminów zostały ustalone zgodnie z ogłoszonym w dniu wczorajszym komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mówiącym, iż postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do dnia 13 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe listy zdających zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja do 29 maja br.

Przypominamy, że biorąc pod uwagę trwający w dalszym ciągu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 egzaminy wstępne i kwalifikacyjne mają formę ograniczoną do części praktycznej, a ostateczne decyzje o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie wyników części praktycznej oraz ocen na świadectwie szkolnym z przedmiotów muzycznych (Zasady rekrutacji do OSM I i II st. Statut Szkoły §37 pkt. 10, §38 pkt.8 oraz §38 pkt. 18).

Prosimy również, zgodnie z apelem Centrum Edukacji Artystycznej, o ograniczenie zakresu i czasu trwania egzaminu wstępnego i kwalifikacyjnego do niezbędnego minimum.

Badanie przydatności kandydatów do klasy I nie będzie w tym roku wyjątkowo poprzedzone lekcjami przygotowawczymi. Szczegółowy zakres badania przydatności oraz wymagana piosenka umieszczone zostały w materiałach informacyjnych na stronie internetowej szkoły.

Komunikat w sprawie egzaminów wstępnych

Egzamin wstępny lub kwalifikacyjny może odbywać się bez udziału akompaniatora i nie będzie miało to wpływu na wynik egzaminu.

Informujemy również, że ze względu na ograniczenie zakresu egzaminu (brak egzaminu z kształcenia słuchu), podstawą sprawdzenia, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty będą wyniki egzaminu praktycznego oraz wyniki uzyskane na świadectwie szkolnym z zajęć muzycznych (Zasady rekrutacji do OSM I i II st. Statut Szkoły §37 pkt. 10, §38 pkt.8 oraz §38 pkt. 18).

Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół artystycznych

Informujemy, że zgodnie z pkt 11a dodanym w § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872), w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych następuje ograniczenie egzaminów wstępnych do szkół artystycznych:

Egzamin wstępny do szkoły muzycznej będzie obejmował:

 • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki,
 • w specjalności instrumentalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
 • w specjalności wokalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.

Oznacza to, że w roku szkolnym 2029/20 nie ma egzaminu wstępnego z kształcenia słuchu oraz egzaminu z fortepianu na specjalność rytmika.

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkoły

W związku z sytuacją epidemiologiczną egzaminy wstępne do szkoły nadal są wstrzymane do czasu otrzymania odpowiedniego komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej. Jednocześnie w szkole trwają przygotowania do rekrutacji, gotowe są wstępne harmonogramy przebiegu egzaminów, przygotowane komisje i zadania. Spodziewamy się, że egzaminy wstępne nie będą mogły być przeprowadzone wcześniej niż w czerwcu.

W zakładce ‘rekrutacja’ zamieszczone zostały dodatkowe informacje na temat przebiegu i zakresu egzaminów, przykładowe zadania oraz propozycje kanałów Internetowych, na których znaleźć można przydatne ćwiczenia. Zapraszamy do zapoznawania się z nimi i prosimy o cierpliwość, gdyż decyzja o rozpoczęciu rekrutacji nie leży po stronie szkoły.

Materiały pomocnicze dla kandydatów do OSM I i II st. w Gdańsku

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną,  nie udało nam się zorganizować szerszej kampanii informacyjnej dla kandydatów do naszej szkoły. Żeby choć w części zrekompensować ten fakt poniżej zamieszczamy kilka materiałów pomocniczych, przygotowanych przez nauczycieli sekcji teorii. Mamy nadzieję, że będą one przydatne dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych.

Na początek informacje z zakresu teorii muzyki dla wszystkich kandydatów do OSM II st.

Egzaminy wstępne do OSM II st. z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych

cz. I Egzamin pisemny z kształcenia słuchu

 • rozpoznawanie interwałów do oktawy
 • rozpoznawanie akordów we wszystkich postaciach (trójdźwięki dur, moll i D7) oraz trójdźwięków zmniejszonych i zwiększonych
 • zapis dyktanda jednogłosowego, do 2 znaków, 8 taktów, metrum 2/4 lub 3/4 lub 4/4
 • zapis 2 – 4 schematów rytmicznych, jedno lub dwutaktowych, granych 4-krotnie na zmieniającej się melodii, metrum 2/4. 3/4, 4/4, 6/8

cz. II Ogólne wiadomości z teorii muzyki

 • budowa interwałów w górę i w dół od podanego dźwięku (do oktawy)
 • budowa akordów dur, moll, zw., zmn. oraz D7 od podanego dźwięku
 • oznaczanie nazwą i przewrotem podanych interwałów i akordów
 • znajomość gam durowych i mollowych w odmianach,do 3 znaków, zapis, zaznaczenia półtonów i in.
 • budowa i rozwiązanie D7
 • znajomość trytonów w gamach durowych i moll harmonicznych (na których stopniach), rozwiązanie
 • znajomość trójdźwięków na wszystkich stopniach gam dur i moll (odmiana harmoniczna)
 • umiejętność prawidłowego grupowania podanych wartości rytmicznych w metrum 2/4, 3/4, 4/4, 6/8

cz. III Wiadomości ogólnomuzyczne z zakresu przedmiotu audycje muzyczne

 • chronologia epok muzycznych
 • epoki – czołowi twórcy, formy charakterystyczne dla epoki (np. fuga, suita, sonata, symfonia, poemat symfoniczny, pieśń)
 • instrumenty i głosy ludzkie (ogólne wiadomości)
 • przykłady twórczości kompozytorów omawianych na audycjach muzycznych (np. Bach, Haendel, klasycy wiedeńscy, Schubert, Chopin, Czajkowski, Moniuszko, Penderecki)
 • wiadomości o polskich tańcach narodowych

Do ćwiczeń polecamy strony dur-moll.pl , Cdur.pl a także ćwiczenia na YT, odcinki MMT (Mag Music Theory). Są to odcinki w języku polskim, obejmują z wybraną teorię a także różnego rodzaju dyktanda (należy wybrać odpowiedni poziom, bo ćwiczenia są przeznaczone dla klas I-XII)

Poniżej kilka przykładów zadań z różnych części egzaminu teoretycznego.

RYTMIKA II ST.- EGZAMIN WSTĘPNY

ZADANIA DLA KANDYDATÓW

CZ. I – BADANIE PREDYSPOZYCJI SŁUCHOWO- RUCHOWYCH

 1. Poruszanie się zgodnie z tempem i charakterem muzyki
 2. Echo rytmiczne- powtarzanie krokami lub klaskaniem podanego rytmu
 3. Koordynacja ruchu- wykonywanie krokami jednorodnego rytmu z jednoczesnym klaskaniem innego rytmu
 4. Znajomość i rozpoznawanie podstawowych wartości i grup rytmicznych w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych
 5. Kreatywność- wyrażanie ruchem i gestem elementów muzyki, takich jak dynamika, artykulacja, itp.

CZ. II – BADANIE PREDYSPOZYCJI DO IMPROWIZACJI FORTEPIANOWEJ

 1. Gama durowa- wykonanie oburącz przez cztery oktawy w górę i w dół w podanym rytmie i tempie
 2. Krótka piosenka- wykonanie oryginału i powtórzenie ze zmianami wariacyjnymi
 3. Kadencja T S D7 T- jako materiał do harmonizacji melodii
 4. Fragment utworu z repertuaru fortepianowego i jego przekształcenie (np. dodanie ozdobników do linii melodycznej)
 5. Improwizacja swobodna na przygotowany temat własny, temat z muzyki filmowej lub piosenka we własnej aranżacji

Zakres tonacji: do dwóch znaków przykluczowych

Materiały informacyjne dla kandydatów do klasy I (OSM I st.)

W tym roku, ze względów sanitarno-epidemiologicznych,  rezygnuje się z przeprowadzania lekcji przygotowawczych dla kandydatów do klasy I. Rodziców (opiekunów) kandydatów do klasy I prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi przebiegu egzaminu (badania przydatności). W materiałach wskazana jest piosenka, którą dzieci powinny przygotować na egzamin.

O dokładnych terminach egzaminów i procedurach bezpieczeństwa będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Poniżej piosenka, którą dzieci powinny wykonać podczas badania przydatności.

Przesunięcie terminu rekrutacji

Informujemy, że w związku przedłużeniem przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24 maja br. rekrutacja do OSM I i II st. w Gdańsku wstrzymana jest również do tego czasu. O kolejnych decyzjach w tej sprawie będziemy informować na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja

Informujemy, że w chwili obecnej nie ma żadnych nowych decyzji o terminach egzaminów wstępnych do OSM I i II st. w Gdańsku. Nadal czekamy na jasne  stanowisko Centrum Edukacji Artystycznej w tej sprawie.

Na razie wnioski rekrutacyjne prosimy nadsyłać drogą mailową, BEZ ZAŁĄCZNIKÓW. Wprawdzie termin ich składania upływa 30 kwietnia br.,  jeśli jednak zajdzie taka potrzeba to zostanie on przesunięty, podobnie jak terminy egzaminów. O wszystkim będziemy Państwa informować na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA.

Prosimy o śledzenie aktualnych wiadomości.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Podstawowe informacje o szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku to szkoła publiczna, prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to połączenie szkół muzycznych I i II st. oraz szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (z pełnym programem nauczania MEN). Pełna edukacja w naszej szkole trwa dwanaście lat. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą ośmioletnią a Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. – sześcioletnią. W szkole istnieją trzy specjalności: instrumentalistyka, rytmika (od I klasy OSM II st.) oraz wokalistyka (od III klasy OSM II st.). Na wydziale instrumentalnym prowadzone są indywidualne zajęcia z następujących instrumentów: akordeon, fortepian, organy, skrzypce, altówka wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot (fagonello), trąbka, sakshorn, róg, puzon, tuba, perkusja.

Harmonogram egzaminów wstępnych:

 • Lekcje przygotowawcze dla kandydatów do klasy I – 11, 12, 13 maja 2020 r.
 • Badanie predyspozycji do nauki klasie I OSM I st. – 14 – 15 maja 2020 r.
 • Egzaminy wstępne (za wyjątkiem uczniów obecnej klasy VI OSM I st. w Gdańsku) i kwalifikacyjne na wydział instrumentalny – egzamin praktyczny z instrumentu – do klas od II do XII (tj. do klas wyższych niż kl. I OSM I st. oraz wszystkich klas OSM II st.)  – 19 maja 2020 r.
 • Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. na specjalność rytmika (kandydaci z innych szkół oraz obecni uczniowie OSM I i II st. w Gdańsku) – 19 maja 2020 r.
 • Egzamin wstępny do kl. III i wyższych OSM II st. na specjalność wokalistyka (kandydaci z innych szkół oraz obecni uczniowie OSM I i II st. w Gdańsku) – 19maja 2020 r.
 • Egzamin wstępny do klas od II do XII (tj. do klas wyższych niż kl. I OSM I st. oraz wszystkich klas OSM II st.) z kształcenia słuchu (część słuchowa i teoretyczna) – dla kandydatów z innych szkół – 18 maja 2020 r.
 • Egzamin wstępny (oraz promocyjny) z instrumentu do kl. I OSM II st.  dla obecnych uczniów kl.VI OSM I w Gdańsku – 18 maja 2020 r.
 • Egzamin wstępny do kl. I OSM II st. z kształcenia słuchu (część słuchowa i teoretyczna) dla obecnych uczniów kl. VI OSM I w Gdańsku – 14 maja 2020 r.

 Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa 30 kwietnia br.

Wnioski rekrutacyjne:

wniosek_o_przyjęcie_do_klasy_I

wniosek-o-przyjęcie-do-klas-II-XII

Bardzo zachęcamy kandydatów do szkoły do uczestniczenia w Dniu Otwartym Szkoły – 24 marca br. Tego dnia będzie można zobaczyć szkołę „od podszewki” i uczestniczyć w licznych koncertach i pokazach, a także uzyskać niezbędne informacje i porady dotyczące wymagań egzaminacyjnych, a nawet spróbować sił  w próbnych egzaminach wstępnych.

Przypominamy również, że nasi uczniowie klas VI, którzy ubiegają się o przyjęcie do OSM II st.  również zobowiązani są do złożenia wniosków rekrutacyjnych do dnia 30 kwietnia br.

Kandydaci na wydział wokalny, rytmikę oraz na instrumenty dęte zobowiązani są dostarczyć wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zaświadczenie od odpowiedniego lekarza-specjalisty (foniatra, ortopeda, pulmonolog) o braku przeciwwskazań do nauki w danej specjalności.

Bliższe informacje dotyczące rekrutacji (szczegółowe harmonogramy egzaminów) zostaną umieszczone na stronie po zakończeniu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych, tj. po 30 kwietnia 2019 r.

 

Rekrutacja – wymagania egzaminacyjne

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ KANDYDATA DO KLASY I PODCZAS BADANIA PREDYSPOZYCJI DO NAUKI

w  Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

 1.  Zaśpiewanie piosenki z repertuaru dziecięcego (zwrotka i refren)
 2. Powtórzenie głosem zagranych na fortepianie pojedynczych dźwięków
 3. Powtórzenie głosem zagranej na fortepianie krótkiej melodii
 4. Rozpoznawanie kierunku melodii ( w górę lub w dół )
 5. Usłyszenie zmiany w zagranej dwukrotnie melodii ( drugie powtórzenie melodii może mieć np. zmienione zakończenie lub może być dokładną powtórką)
 6. Zaśpiewanie wybranego dźwięku z usłyszanego akordu
 7. Odszukanie i zagranie na klawiaturze dźwięku usłyszanego wcześniej ( w obrębie skali diatonicznej c’-c’’)
 8. Zaśpiewanie zakończenia ( dźwięku toniki ) podanej melodii
 9. Powtórzenie klaskaniem prostych rytmów w metrum dwu- i trójdzielnym
 10. Poruszanie się zgodnie z granym rytmem (marsz, podskoki, rytmiczne bieganie)

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Część praktyczna – wykonanie przygotowanych utworów muzycznych Repertuar powinien uwzględniać utwory umożliwiające komisji wielostronną ocenę możliwości technicznych i muzycznych kandydata. Informacji dotyczących programów na poszczególne instrumenty udzielają kierownicy sekcji.

 1. Część teoretyczna – egzamin z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej
 • kształcenie słuchu:  rozpoznawanie interwałów i akordów,  dyktando tonalne jednogłosowe,  dyktando rytmiczne jednogłosowe
 • teoria i wiedza ogólnomuzyczna: interwały, trójdźwięki, dominanta septymowa (budowa, określanie, rozwiązywanie D7), gamy dur i moll do 4 znaków ( budowa, odmiany, trójdźwięki na wszystkich stopniach gamy),  interwały charakterystyczne, D7 ),  grupowanie podanych wartości rytmicznych w taktach 2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8,  ogólne wiadomości z audycji muzycznych (np. znajomość chronologii w odniesieniu do epok, kierunków stylistycznych, gatunków, postaci wybitnych kompozytorów, podstawowa wiedza i umiejętność rozpoznawania polskich tańców narodowych, umiejętność słuchowego  rozpoznawania instrumentów i zespołów muzycznych, przynależności utworu do danej epoki historycznej itp.)
 • Część ustna dotyczy kandydatów bez pełnego przygotowania muzycznego i obejmuje zakresem w/w zagadnienia.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA WYDZIAŁ RYTMIKI

Część praktyczna:

 1. Wykonanie przygotowanych utworów muzycznych na fortepianie
 2. Badanie predyspozycji słuchowo – ruchowych. Ćwiczenia ruchowe typu: kanon rytmiczny, poruszanie się zgodnie z granym rytmem, taktowanie, interpretacja ruchowa wykonanego utworu, powtórzenie lub dokończenie podanej melodii lub rytmu
 3. Badanie predyspozycji do przedmiotu improwizacja. Kandydat może zaprezentować przygotowaną przez siebie kompozycję lub akompaniament do melodii ( np. piosenka ). Badanie biegłości w przetwarzaniu materiału muzycznego ( np. utworów granych przez kandydata na fortepianie )

Część teoretyczna – egzamin z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej jak na wydział instrumentalny

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA WYDZIAŁ WOKALNY

Egzamin wstępny do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia na specjalność wokalistyka (do klasy III i wyższych OSM II st.)  obejmuje dwa etapy:

1.  Egzamin praktyczny, polegający na badaniu przydatności do kształcenia wokalnego w oparciu o prezentację przygotowanego przez kandydata programu (ocena walorów głosowych, muzykalności, dykcji i predyspozycji scenicznych)

2. Egzamin z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych – według wymagań i zasad obowiązujących wszystkich kandydatów do szkoły muzycznej II st.

EGZAMIN PRAKTYCZNY:

1. Prezentacja przygotowanego repertuaru wokalnego.

2. Recytacja fragmentu prozy lub wiersza.

3. Badanie skali głosu oraz przydatności do kształcenia wokalnego.

Program powinien być wykonany z pamięci.

WYMAGANIA REPERTUAROWE:

1. Dwa utwory wokalne o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden polski, wybrane
z zakresu:

   – piosenki dziecięcej, ludowej lub popularnej (szczególnie dla klas: VII-VIII)
   – ćwiczeń wokalnych (G. Concone lub N. Vaccai)

   – pieśni
   – arii.

2. Fragment wiersza lub prozy

Repertuar powinien być dostosowany do wymagań programowych danej klasy śpiewu. W przypadku śpiewu z towarzyszeniem fortepianu kandydat zobowiązany jest zapewnić materiał nutowy dla akompaniatora.

Na specjalność wokalistyka mogą być przyjęci kandydaci, którzy z wszystkich części egzaminu praktycznego uzyskali minimum 18 punktów a z kształcenia słuchu minimum 13 pkt. w skali 25 punktowej

Podanie wraz z zaświadczeniem lekarza laryngologa lub foniatry ze stwierdzonym brakiem przeciwwskazań do nauki śpiewu solowego należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 30 kwietnia danego roku.