Wytłumienie pogłosu i izolacja akustyczna sal dydaktycznych

Zadanie pn. „Wytłumienie pogłosu i izolacja akustyczna sal
dydaktycznych” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego
funduszu celowego.

Wartość zadania 566.224,77 zł / Wartość dofinansowania: 555.000,00 zł.

Wykonano prace budowlane (remontowe i modernizacyjne) w 27 pomieszczeniach, które zapewniają optymalne warunki dla procesu kształcenia w OSM I i II st. w Gdańsku oraz zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki zarówno pracownikom jak i uczniom.
Realizacja zadania znacząco wpłynęła na poprawę jakości prowadzenia zajęć. Zdemontowano stare, zniszczone, często zawilgocone i zagrzybiałe płytki dźwiękochłonne, niespełniające norm p.poż., przygotowano podłoże pod montaż nowych paneli akustycznych, zainstalowano nowe panele akustyczne spełniające powyższe normy, o lepszych parametrach akustycznych, które zniwelowały pogłos w salach lekcyjnych, co znacząco poprawiło możliwości słuchowej oceny jakości gry/śpiewu, zapewniło wyrazistość mowy, komfort mówcy i słuchaczowi, zapobiegło zniekształceniom dźwięku, obniżyło poziom hałasu, podniosło izolacyjność akustyczną pomieszczeń. Prace zostały wykonane wraz z pracami towarzyszącymi: zabezpieczającymi, budowlanymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi i malarskimi.

 

                         

 

 

Termomodernizacja szkół artystycznych

MKiDN CEA

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa. Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

Projekt dotyczy 156 jednostek szkolnictwa artystycznego z terenu całego kraju, w tym: 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkół baletowych, 2 studiów pomaturalnych, co stanowi 63% całości infrastruktury szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego podległego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu pozwoli na znaczące polepszenie stanu budynków i w efekcie – poprawę warunków nauczania.

Informacja o termomodernizacji na stronie MKiDN

Informacja o termomodernizacji na stronie CEA

W lipcu 2020 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.