Regulamin Działalności Rady Rodziców

Podstawą działania Rady Rodziców jest ustawa o systemie oświaty. Podstawowym organem organizacyjnym ogółu Rodziców Szkoły jest Rada Rodziców

I. Kompetencje Rady Rodziców
 1. Reprezentowanie ogółu Rodziców wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i władz oświatowych we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszelkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego wszystkie działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia.
 4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 5. Organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów.
 6. Gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych składek Rodziców i innych źródeł, oraz dysponowanie nimi zgodnie z ustalonym budżetem.
 7. Udzielanie pomocy materialnej uczniom.
 8. Wzbogacanie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt.
 9. Pozyskiwanie funduszy do wspierania działalności Szkoły.
II. Struktura Rady Rodziców
 1. Rada Rodziców wybierana jest na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym zgodnie z Załącznikiem 1 – Regulamin wyboru Rady Rodziców.
 2. Radę Rodziców tworzą Przewodniczący Klasowych Rad.
 3. Plenarne Zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców w skład, którego wchodzą:
  • Przewodniczący i dwóch wice Przewodniczących (po jednej osobie z każdego pionu).
  • Dwie osoby w Komisji Rewizyjnej do sprawowania kontroli działalności RR.
  • Osoba do prowadzenia księgowości.
  • Skarbnik do kontroli finansów RR.
 4. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest:
  • plenarne Zebranie.
 5. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej siedmiu członków RR.
 6. Listę uczestników Posiedzenia oraz quorum – ustala każdorazowo Przewodniczący zebrania.
 7. Uchwały są protokołowane w Księdze Rady Rodziców, za którą odpowiada Komisja rewizyjna Rady Rodziców, a za jej prawidłowe prowadzenie odpowiadają przewodniczący. Dopuszcza się wklejanie dokumentów Rady Rodziców do księgi.
III. Sposób działania Rady Rodziców
 1. Rada Rodziców gromadzi i decyduje o funduszach na wspieranie Statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:
  • ze składek Rodziców,
  • z wpłat osób fizycznych, Organizacji, Instytucji i Fundacji,
  • z dowolnych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.
 2. Wysokość składki Rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego, na plenarnym Zebraniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej Szkoły:
  • Prezydium Rady Rodziców.
 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie jej uchwał. Prezydium jest upoważniane do wydatkowania kwot nie większych niż PLN 1000,- zgodnie z wyznaczonymi celami między Plenarnymi Zebraniami Rady Rodziców.
 4. Cele, na które można wydatkować środki ze składki rodzicielskiej:
  • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników:
   • dofinansowanie Konkursów i Imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
   • sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
   • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych,
   • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego.
  • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców:
   • inne cele związane z funkcjonowaniem Szkoły,
   • finansowanie własnych projektów RR,
   • lokowanie środków kontach bankowych.
 5. Obsługę Księgowo – Rachunkową Funduszu Rady Rodziców zatrudnia się na umowę o dzieło Księgowego. Wysokość wynagrodzenia Księgowego ustala Rada Rodziców, oraz Umowę o dzieło zawiera Przewodniczący Rady Rodziców.
 6. Prezydium zakłada w Banku – Bieżący Rachunek Oszczędnościowo–Rozliczeniowy, w celu przechowywania na nim środków, oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów. Osoby upoważnione do finansowego reprezentowania Rady Rodziców to:
  • Przewodniczący Rady Rodziców,
  • Księgowy.
 7. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują obowiązujące przepisy.

Uwaga końcowa:

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o następującej treści:

RADA RODZICÓW OSM I i II st.
im. F. NOWOWIEJSKIEGO
w GDAŃSKU, ul. GNILNA 3

Regulamin wyboru Rady Rodziców

§1

Przyjmuje się szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku określony w §2:

§2

Rodzice uczniów z każdej klasy wybierają swoich przedstawicieli do Rady Rodziców w następujący sposób:

 1. W terminie ustalonym przez Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku zwoływane są zebrania klasowe rodziców uczniów.
 2. W każdej klasie rodzice wybierają Rady Rodziców, które będą się składać się z trzech rodziców.
 3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wychowawca klasy otwiera wybory i przewodniczy im do momentu wybrania Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory. Komisja składa się z maksimum trzech członków, w wyjątkowej sytuacji z jednego. Osoby z KS nie mogą kandydować do RR.
 5. Zadania Komisji Skrutacyjnej:
  1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do RR. Kandydaci wyłaniani są z osób, które przybyły na zebranie. Liczba kandydatów powinna być nie mniejsza niż trzy. Kandydat do RR musi wyrazić na to zgodę.
  2. Rozdanie kart do głosowania otrzymanych od Wychowawcy klasy.
  3. Nadzorowanie przebiegu głosowania. Głosowanie polega na wpisaniu na kartę do głosowania maksymalnie trzech kandydatów. Inaczej głos jest nieważny.
  4. Obliczenie ważnych głosów.
  5. Ogłoszenie wyników głosowania. W skład Rady Rodziców wchodzą trzy osoby z największą ilością głosów.
  6. Sporządzenie protokołu, podpisanie go i przekazanie Wychowawcy klasy.