Wypożyczanie instrumentów

Wypożyczalnia instrumentów dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole lub uczniów rozpoczynających naukę na nowym instrumencie będzie czynna wg następującego harmonogramu:
01.09.2020 – 9.30- 13.00
02.09.2020 – 9.00-12.00
03.09.2020 – 14.00-17.00
04.09.2020 – 09.00-11.00

Po tym czasie wypożyczanie instrumentów zostanie wstrzymane aż do zakończenia remontu w budynku głównym szkoły.

Nauczanie hybrydowe na czas remontu budynku głównego szkoły.

Informujemy, że w związku z remontem głównego budynku, który potrwa do 5 października,  na podstawie § 18 pkt. 2 oraz § 19 Rozp. MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dn. 14 listopada 2018 r.Centrum Edukacji Artystycznej wyraziło zgodę na realizowanie przez szkołę nauczania w sposób hybrydowy do momentu powrotu do budynku na ulicy Gnilnej.

Szczegółowe informacje są na bieżąco przekazywane poprzez dziennik Librus, nowi uczniowie oraz nauczyciele mogą zgłaszać się po kody dostępu, a wszystkie potrzebne informacje przekażemy na Radzie Pedagogicznej oraz rozpoczęciu roku szkolnego 1 września.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Zaczynamy nowy rok szkolny. W tym roku, tak jak zawsze 1 września, ale inaczej niż zawsze, bo aż w czterech turach oraz z zachowaniem wytycznych MEN i GIS. Poniżej przypominamy kilka obowiązujących w szkole podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego:

 1. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce lub używać rękawiczek jednorazowych.
 3. Osoby z rodziny towarzyszące uczniom w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego proszone są o wpisanie się na listę obecności (lista wystawiona przy portierni).
 4. Poruszając się po korytarzach szkoły należy mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą oraz zachowywać dystans społeczny (min. 1,5 m.) 
9.00 zapraszamy uczniów klas I-III wraz z rodzicami. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, zgodnie  wytycznymi MEN i GIS, jednemu uczniowi może towarzyszyć tylko jeden rodzic, a do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
10.00 – przywitamy się z klasami IV-VI, respektując wszystkie wytyczne MEN i GIS:  jednemu uczniowi może towarzyszyć tylko jeden rodzic, a do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
Na 11.00 zapraszamy klasy VII-IX,  zgodnie  wytycznymi MEN i GIS jednemu uczniowi może towarzyszyć tylko jeden rodzic, a do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
Uroczystości kończymy o godzinie 12.00 spotkaniem z klasami  X-XII. Gdyby komuś z uczniów mieli towarzyszyć rodzice, pamiętamy o zasadzie, że jeden uczeń = jeden rodzic,  do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek.
 
Tego samego dnia na 17.30 zapraszamy Rodziców klas IV-XII na spotkanie z dyrekcją szkoły. Oczywiście osoby, które towarzyszyły swoim dzieciom rano będą już miały wolne popołudnie, wszystkie ważne informacje przekażemy już na rozpoczęciu roku.
 
Szanowni Państwo, sytuacja epidemiczna na Pomorzu napawa nas wszystkich niepokojem. Dzieląc  Państwa obawy zapewniamy, że z wielką powagą traktujemy wszystkie zalecenia sanitarne. Pozostajemy w stałym kontakcie z Radą Rodziców oraz naszym bezpośrednim nadzorem. W miarę naszych możliwości będziemy dbać o bezpieczeństwo każdego ucznia i pracownika.  Jeśli okaże się to konieczne, zapewnimy edukację zdalną lub hybrydową.  Decyzję w tej sprawie Dyrektor szkoły każdorazowo musi skonsultować z Inspektorem sanitarnym oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – organem prowadzącym szkołę. 
 
Ze szczególną prośbą zwracamy się do Rodziców – wspomóżcie nas Państwo wyjaśniając dzieciom wagę stosowania się do wszystkich reguł, choćby wydawały się nadmiernie restrykcyjne. Podstawową zasadą jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Jest to w pełnej sprzeczności z potrzebami rozwojowymi dzieci i młodzieży, a wręcz kłóci się ze społeczną naturą człowieka, jednak w obecnej sytuacji, w połączeniu z zasłanianiem ust i nosa oraz rygorystyczną higieną stanowi najpewniejszy sposób ochrony przed zakażeniem.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny odbędzie się 28 sierpnia, w piątek o godzinie 10.00 w Sali Koncertowej szkoły. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o niegromadzenie się , kierowanie się bezpośrednio na miejsce oraz utrzymywanie dystansu społecznego. Do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy w maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek. 

Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki matury zostają udostępnione zdającym w dniu 11 sierpnia. Wszyscy absolwenci otrzymali za pośrednictwem Librusa kody dostępowe do swoich kont na stronie gdańskiej OKE.

Szkoła będzie wydawać świadectwa maturalne od godziny 10.00. Z uwagi na prace remontowe sekretariat znajduje się obecnie w budynku internatu – biuro, wejście od strony ulicy Wałowej.

Wszystkim, którym się powiodło serdecznie gratuluję, osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w dniu 8 września o 14.00 zobowiązane są do końca tygodnia (14 sierpnia) złożyć w sekretariacie oświadczenie o  ponownym przystąpieniu do egzaminu. Druk znajduje się w załącznikach do Informacji o egzaminie maturalnym – Załącznik 7_1905.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

W piątek 31 lipca ogłoszone zostaną wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.  Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły (tymczasowo mieszczącym się w s. 1 w skrzydle pianistycznym). 
Absolwenci  będą mogli również sprawdzić swoje wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od sekretariatu szkoły za pośrednictwem Librusa . Wyniki
będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Wakacje

Szanowni Państwo.
Jak już wcześniej informowali Państwa wychowawcy klas, zachęcamy do odbioru świadectw  szkolnych na początku kolejnego roku szkolnego tj. we wrześniu 2020.
Jeżeli z jakiegoś powodu świadectwo będzie potrzebne wcześniej można je odebrać w sekretariacie szkoły w dniach 29-30.06.2020r. w godzinach od 8.00-18.00.
Świadectwo może odebrać rodzic/opiekun prawny lub upoważniona, pełnoletnia osoba.

ZWROT INSTRUMENTÓW
Instrumenty można zwracać do dnia 30.06.2020r. po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu i umówieniu się na konkretny dzień i godzinę (58 320 99 50) .

W razie potrzeby załatwienia innych spraw szkolnych prosimy o umawianie się telefonicznie
(58 301 12 72) lub mailowe (sekretariat@osm.gdansk.pl)

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego Alfik Humanistyczny 2019

Drodzy Uczniowie!
Gratulujemy Wam serdecznie osiągnięcia i podtrzymania tradycji służącej utrzymaniu wysokiego poziomu wyników w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym Alfik Humanistyczny 2019

 1. Dyplom Laureata oraz Nagrodę Rzeczową o wartości 100 zł otrzymuje Józef Wesołowski uczeń klasy III B , za zajęcie 1. miejsca w województwie pomorskim, 1. w kraju – zdobył 100% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 2. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje uczeń Franciszek Cichowski klasy II B, za zajęcie
 3. 14.miejsca w województwie pomorskim, 248. w kraju – zdobył 83,83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 4. Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje Hanna Gierszewska uczennica klasy II B, za zajęcie 29. miejsca w województwie pomorskim, 598. w kraju – zdobyła 76,33% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 5. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Franciszek Bock uczeń klasy III B, za zajęcie 8. miejsca w województwie pomorskim, 198. w kraju – zdobył 95,83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 6. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Andrzej Bogumił-Rynkowski uczeń klasy III B, za zajęcie 26.  miejsca w województwie pomorskim, 482. w kraju – zdobył 90,83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  6. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Kinga Lewicka uczennica klasy III B, za zajęcie 59. miejsca w województwie pomorskim, 1123. w kraju – zdobyła 83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 7. Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje Michał Bogumił-Rynkowski uczeń klasy III B, za zajęcie 77. miejsca w województwie pomorskim, 1424. w kraju – zdobył 75% punktów możliwych do uzyskania;
 8. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Adrianna Mazur uczennica klasy III A, za zajęcie 46. miejsca w województwie pomorskim, 868. w kraju – zdobyła 86,33% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  8. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Julia Wilk uczennica klasy III A, za zajęcie 53. miejsca w województwie pomorskim, 997. w kraju – zdobyła 84,16% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  9. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Aleksandra Trybała uczennica klasy IV A, za zajęcie 3. miejsca w województwie pomorskim, 47. w kraju – zdobył 80,83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;10.
 9. Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje Igor Kotz uczeń klasy IV B , za zajęcie 4. miejsca w województwie pomorskim, 102. w kraju – zdobył 75% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  12. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Michał Kwiatkowski uczeń klasy V B, za zajęcie 3. miejsca w województwie pomorskim, 71. w kraju – zdobył 90% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 10. 13.Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Zuzanna Krystian-Browalska uczennica klasy V B, za zajęcie 17. miejsca w województwie pomorskim, 369. w kraju – zdobyła 80,83% punktów do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
 11. Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje Kayla Dobrowolska-Mahusay uczennica klasy V B, za zajęcie 20. miejsca w województwie pomorskim, 543. w kraju – zdobyła 77,75% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  15. Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje Magdalena Biegaj uczennica klasy V B, za zajęcie 23. miejsca w województwie pomorskim, 644. w kraju – zdobył 75,83% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  16. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje  Matylda Konopka uczennica klasy VII, za zajęcie 1. miejsca w województwie pomorskim, 64. w kraju – zdobyła 89,16% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej;
  17. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje  Marcin Kwiatkowski uczeń klasy VIII B, za zajęcie 5. miejsca w województwie pomorskim, 347. w kraju – zdobył 90% punktów możliwych do uzyskania w swojej kategorii wiekowej.
  W tym konkursie nie ma przegranych, wszyscy wygrali!

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Hanna Bembenek-Cisak, Ewa Bisewska, Katarzyna Kamińska, Kamila Borysewicz, Anna Muzolf
koordynatorki konkursu z ramienia szkoły